Nummer 34
[Op]

 

Her er det seneste bylaugsblad - nr 34: Udkommet juli 2000:

bulletForside
bulletLeder
bulletGadekærsrensning
bulletSprøjtehusene er færdige
bulletMiljøpris til Saaby bylaug
bulletSommerfest 2000
bulletSaaby igen på landkortet
bulletSaaby har en hjemmeside
bulletLidt om lidt
bulletKan man lade være?
bulletEfterlysning

EFTER GENERALFORSAMLINGEN

I sidste nummer sattes tvivl ved om bestyrelsen havde medlemmernes opbakning. Generalforsamlingen gav en stor afklaring af dette. Bestyrelsen fik stor opbakning fra de fremmødte til de ting de foretager sig for byen. Men samtidig fik bestyrelsen også at vide at flere syntes bestyrelsen i højere grad burde holde sig til det der alene handler om byen.

Vi har holdt et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen hvor vi har afklaret hvad vi vil. Og vi vil stort set fortsætte som hidtil.

Vi vil fortsat sætte juletræ op, vi vil fortsat deltage aktivt i Global Landsby, Agenda 21 og Landsforeningen af Landsbysamfund. Vi vil fortsat arbejde for bedre belysning i byen og for et rent gadekær, vi vil også fortsat holde grundlovsmøde med kirken og vi vil gerne holde flere kulturelle arrangementer med forsamlingshuset. Og vigtigst - synes vi - så vil vi sætte alt ind på at fortsætte de aktiviteter der er til glæde for børnene - fortsætte hjemmesiden - fortsætte samarbejde med andre (kirke, brugs, flygtninge, kommune, grundejerforeninger o.s.v.) - og fortsætte med at gøre Saaby til en levende by.

Nu har vi efter mange år lavet aftaler (som vi tror på) med kommunen om hvordan vi samarbejder.

Jeg tror bestyrelsen, byen, borgerne og ikke mindst medlemmerne fortsat går gode tider i møde.

Saaby længe leve - ja lad Saaby være levende. Og især gerne d.12. august til sommerfesten og d. 9. september til Global Landsby 2000.

Jan Sylvest
Oldermand

GADEKÆRSRENSNING

I Bylaugsbladet nr. 32 fra november 1999 kunne man læse: ”Endelig bliver det til noget - gadekæret bliver renset! Kommunen har besluttet at skyde penge og hjælp i rensningsprojektet”

Sådan gik det ikke. På trods af den store og hurtige hjælp vi fik til at indsamle de 8.000 kr. som kommunen ville have vi selv betalte er gadekæret fortsat som en meget mosset græsplæne.

I løbet af under en måned fik vi indsamlet de krævede penge. Bl.a. ved frivillige bidrag fra borgerne og fra store og meget hurtige sponsorater fra firmaer. Det var malermester Tommys Sørensen, dokumenthåndteringsfirmaet Optical Services, Kirke Saaby Dagli’ Brugs, el-firmaet SI lysteknik fra Gevninge og Lars Jørgensen der sørgede for at målet var nået d. 30-11-99.

Entreprenørfirmaet ALTO skal takkes for at de ville udføre arbejdet til billig pris.

I starten af år 2000 gik Alto i gang med arbejdet. P.g.a. misforståelser og uenighed om metode stoppedes arbejdet. Kommunen glemte at orientere bylauget hvorfor der gik lang tid før vi atter kunne kigge på sagen.

Nu et år efter vi rejste problemet fra kommunen ser det stadig ud til at en rensning har lange udsigter.
Kommunen har overfor bylauget bekræftet at de vil sørge for kæret bliver renset - de har også fastholdt at vi selv skal betale 8.000,- kr. Men hvad er der så sket?

Jo kommunen har sat en ny medarbejder på sagen - pågældende har herefter fundet ud af at sådanne rensninger skal godkendes af amtet. Ærgerligt at dette ikke var kommunen bekendt i 1999.

Men hvorom alt er så må vi nu vente på amtets svar på kommunens ansøgning af d. 15-6-2000.

Bylauget afventer selvfølgelig med glæde rensningen. Samtidig har vi også besluttet at vores gadekær bør indgå som et argument overfor politikerne om at denne opgave for ALLE kommunens gadekær bør være en kommunal pligt og opgave. Hvor vil kommunen ellers ende hvis sådanne rensninger er afhængige af indsamlinger samt viden om de bureaukratiske regler om tilladelser m.v.

Hvis ikke kommunen påtager sig sit ansvar vil det ende med at kærene, som er (også overfor turister) et dansk landsbykendetegn, bliver til ildelugtende mosehuller.

Læs mere om gadekæret på siden om dets redning og på siden under byen.

SPRØJTEHUSENE ER KLAR

I 1997 overtog bylauget de 2 såkaldte sprøjtehuse ved gadekæret. I samme anledning fik vi 15.000 kr. fra kommunen som kompensation for den manglende vedligeholdelse der havde været.

Bylauget nedsatte herefter en ”sprøjtehusgruppe” der skulle komme med forslag til hvorledes husene skulle renoveres. Gruppens forslag forelagdes på et møde i maj 98 og blev godkendt. Da der samtidig var andre forslag fra gruppen om andre ting på kæret der ikke godkendtes blev der nedsat en ny gruppe. Dette bevirkede at renoveringen først er kommet i gang i 1999.

MEN - nu er renoveringen ved at være gennemført.

Og hvad er der så sket. Der er kommet nye tage på - begge huse har fået samme hældning. Murværket er renoveret ligesom der er kommet nye porte og den længe ønskede dør ud til gadekæret er lavet. Begge huse er blevet vandskurede og kalkede.

Det der mangler nu er dels en oprydning indvendig og opsætning af nogle reoler. Et ønske er også på et tidspunkt at få installeret strøm i husene (Men det kræver sådan cirka de 8.000 vi skal give til gadekærsrensningen når den kommer).

Men hvorom alt er så er det et utrolig flot arbejde der er lavet - specielt også af de frivillige der deltog i renoveringen af jorden omkring husene - jord der var ødelagt under arbejdet og i forbindelse med Alto’s begyndende gadekærsrensning.

Men altså ved sommerfesten bliver renoveringen officielt erklæret for gennemført. Så kom til festen og se hvor flotte husene er blevet.

Alt dette er kun gennemført på grund af sponsorstøtte (udover kommunens ”erstatning” samt meget velvillige hjælp) fra Dan tegl, Hvalsø tømmerhandel, Roskilde tekniske skole, Thorskilde, murer Claus Kofoed og ikke mindst frivillige fra bylauget. Her skal primært nævnes Mikkel Bruun og Jens Bøtkjær - der i perioder næsten har boet i husene.

Læs mere på siden om sprøjtehusene

Miljøpris til Saaby Bylaug

Bylaugsbestyrelsen deltager aktivt i kommunens Agenda21-udvalg og derfor var det også naturligt at vi deltog aktivt i konkurrencen om forslag til miljøplaner. I foråret modtog bylauget således 3. Prisen for sit forslag. I alt 4000,- kr.. Prisen fik vi på baggrund af dette forslag (i stikordsform):

Formålet med aktiviteterne er at sætte fokus på byens miljømæssige aspekter, såvel de fysiske (forbrug) som de sociale aktiviteter.

Besøg på vandværket med deltagelse af miljøteknikker.

På bylaugets hjemmeside laves en temadel der handler om en bæredygtig udvikling. Siden skal indeholde besparende råd lige fra råd til vask til hvorledes ens affald kan behandles—ud fra viden om at byen i forvejen består af folk der komposterer, sparer på vandet med videre.

Et af byens sprøjtehuse skal indrettes som "varmestue" til primært børnene i skøjtesæsonen. Gennem plancher skal "varmestuens" besøgende gøres opmærksom på hvilke ting man bør tænke over i forbindelse med miljøet. Plancherne forsøges lavet i samarbejde med skolen.

Udover ovenstående har bestyrelsen besluttet at der i sammenhæng med agenda-arbejdet skal arbejdes videre med bl.a. følgende:

Gadekæret skal forbedres, bl.a. ved lukning af vej så man undgår motortrafik, plantning af gode gamle danske træer.

Bylauget vil gøre en ekstra indsats for at udbrede kendskabet til kommunens flishugningsordning - eventuelt ved at lave fælles flishugning på kirkens parkeringsplads.

Arbejde for at få lavet byens veje om til stilleveje (30-40 km. i timen)

Etablering af byporte for at gøre opmærksom på hastigheden.

En årlig "plant et træ dag". På og ved kirkens parkeringsplads kan der plantes mange træer, ligesom gadekæret har de samme muligheder. En gang årligt kan der sættes fokus på miljøet ved at lave en sådan dag.

Bylauget arbejder aktivt for en bedre og mere rekreativ udnyttelse af kirkens parkeringsplads.

Alt det ovenstående er vi i gang med. Hjemmesiden kan man bl.a. se på denne adresse: http://www.kirke-saaby.dk/Agenda - den er kun ved at blive opstartet og den bliver kun til noget ordenligt med tilbagemeldinger fra jer.

Saaby igen på landkortet

Gennem Saaby Bylaugs arbejde med at deltage i det omgivende samfund er vi også kommet med på det danske landkort. Det er (indtil videre) lykkedes for os at undgå at fremstå som en soveby som en uddøende landsby. Vi tror at vi gennem et fælles arbejde kan gøre det spændende at bo i byen og samtidig være med til at lægge grundlaget for at vi kan beholde bibliotek, slagter, skole brugs o.s.v.

P.g.a. vores omfattende arbejde har vi været med i Københavns radio med sjællands ”bedste” landsby-internet-hjemmeside. Vi er med, sammen med 3 andre landsbyer, i en skolebog og senest syntes TV2-Lorry at det var spændende at besøge byen.

De lavede en ganske glimrende udsendelse der viste lidt om områdets ånd - økologiske bønder, en levende præst, Tadre mølle, en leder af skolefritidsordningen der mangler lidt viden om selve landsbyen og en ægte ”landsbyoriginal”.

Man kan fortsat se udsendelsen på TV-Lorrys hjemmeside (d. 7-7-00) eller låne video hos oldermanden.

Vi håber at vi også til Global landsby 2000-arrangementet d. 9. September vil have såvel borgernes som omverdenens interesse.

Saaby har en hjemmeside

Ja, vi ved det godt. Det er kun 1/3 af borgerne der har adgang til internettet. Men vi må alligevel reklamere for Saaby-området hjemmeside på nettet. Siden har dagligt mellem 5 og 15 besøgende. Nogle er gengangere men mange er nye. Vores side bliver brugt som eksempel for andre der vil være med.

Har man ikke selv PC og internet så har vi biblioteket der har ganske glimrende muligheder for at se nettet og dets muligheder.

Hvad kan man så se på Saaby-siden. Pt. Er bylauget, Fuglevang,  , Skovåsen og kirken repræsenteret. Vi kan f.eks. Nævne at kirken på denne side offentliggør sine besøgstal ligesom de har billeder af døbte og gifte m.m.

Uanset hvad man mener om nettet og hvilke muligheder det har så må man erkende at det er et godt og hurtigt sted at få oplysninger ud på. Når vi laver bylaugsbladet så tager det inklusive trykning og uddeling ca. 14 dage. Hvis vi vil have noget ud på nettet så tager det 5 minutter.

Men har du mulighed eller går du på biblioteket så kig på Saaby’s side og kom endelig med kritik god som dårlig.

LIDT OM LIDT

Siden sidst er der sket mange ting i byen. Kommunen har besluttet at sætte den såkaldte “Frode Laursen” grund til salg igen - vi afventer fortsat beslutningerne ovenfra. Vi vil fastholde kommunen på at de må blive bedre til at samarbejde med borgerne.

Skolen er ved at blive ombygget. Gå en tur på området og nyd hvor flot den bliver.

Vejen uden navn lukkes som et midlertidigt forsøg i forbindelse med sommerfesten. Ved en rundspørge hos alle på Morsøvej var der kun 3 der ikke syntes det var en god ide - så vi forsøger.

Vi har efter de mange kedelige sager afholdt et såkaldt uformelt møde med 2 fra kommunen. Uformelt betyder her at begge parter kunne skælde hinanden ud uden at risikere det stod i Midtsjællands folkeblad ugen efter. Mødet var meget gavnligt. Der var kritik til både kommunen og til bylauget og samtidig var der enighed om at begge parter kan og bør gøre det bedre. Et konkret udslag af mødet er at vi afholder møde med kommunen hver anden måned så vi kan tage tingene i opløbet.

Pølsestien åbnes ikke foreløbigt. Efter at kommunen var “kommet til” at forlægge sagen er der nu kommet gang i den igen. Men desværre ligger den i det danske bureaukrati. Det seneste der er sket er at vejdirektoratet som er de næste der skal reagere, d.11. juli 2000 har oplyst at de p.g.a. overvældende travlhed desværre endnu ikke har haft tid til at træffe en afgørelse i sagen.
Vejdirektoratet forventer at en afgørelse vil kunne foreligge om 2_3 mdr (!!!!!), men såfremt de endnu ikke til den tid har truffet en afgørelse(!!!!!!) , vil de dog yde kommunen den service at meddele dette om 3 mdr. Bylaugets kommentar: Enten er bureaukratiet blevet meget omspændede i Danmark eller også mangler der enten mandskab eller klare regler.

Årtusind gruppen der bl.a. foranledigede at der blev plantet en allé mellem Nr. Hvalsø og Saaby har sit næste arrangement ved indvielsen af årtusindstien fra Sonnerupgård til Tadre mølle d. 13. september. Glæd dig til aftenarrangementet: Der vil afgå bus fra Hvalsdø station til Sonnerupgård hvorefter man går langs stien. Garanteret et flot arrangement som bylauget er aktivt repræsenteret i.

OPKRÆVNING AF KONTINGENT. I denne tid er bylaugsbestyrelsens medlemmer rundt hos alle og få kontingentbetalinger. Hvis du af en eller anden grund ikke er hjemme de to gange vi kommer hos dig så kan kontingent betales til en fra bestyrelsen eller ved indbetaling på giro 8 17 43 26.

Kan man lade være?

Nej det kan man ikke. Da jeg havde arrangeret kontakten mellem TV-.lorry og Ingolf Wilstrup, leder af skolefritidsordningen var jeg glad.

Da jeg så udsendelsen opdagede jeg hvor lidt vi ved om hinanden. Skolen og dens område har sit liv - vi har vores. Det skal laves om. Skolen og alle dens fritidsordninger har deres egen internethjemmeside eget blad - vi har vores. Og vi ved meget lidt om hinanden - det skal ikke fortsætte.

Starten på at lære hinanden at kende kan være at I begynder at gå en tur op bag skolen og se hvilke spændende ting der sker. Det næste kunne være at alle os der ikke har børn på skolen fik lov til at få en rundvisning - det tror jeg faktisk vi kunne trænge til—ja, Ingolf det er et forslag til en invitation. Se bare dette lidt dårlige billede af en træudskæring der er i gang på området:

Se mere på siden om skolen

Som man måske har bemærket er der ikke i dette byblad et indlæg om et gammelt hus. Det skyldes simpelthen at vi ingen oplysninger har.

Vi kan sagtens skrive—men vi mangler de faktuelle oplysninger. Dem skal vi have af jer - og vi har ikke tid til at gå og rykke. Så alle jer derm vor i et hus fra før 1950 find de faktulle oplysninger til os og vci skal gå videre. Og det gælder ligefra Frysehusene, Kirkehavegård, Missionshuset, Magnas gamle hus, Pibefabrikken o.,s.v. Nu må vi gøre lidt.

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk