Gadekæret
[Op]

 

Saabysiden
Op

På denne side vil vi gerne beskrive gadekærets historie m.v. 

Vi starter med et stemningsbillede af kæret en stille formiddag hvor formiddagsdisen fortsat ligger over landet:

Og så et billede af hvordan det ser ud sommeren 99:

Gadekæret renses! efterår 99

Endelig bliver det til noget—gadekæret bliver renset!

Kommunen har besluttet at skyde penge og hjælp i rensningsprojektet. Desværre ikke det fulde beløb—faktisk skal bylauget selvfinde 8.000 kr. Et beløb vi håber at kunne ind ved hjælp af frivillige bidrag samt sponsorater. Faktisk har vi allerede fået sponsorater af 2 virksomheder i byen—hver har sponseret med 1.000,-kr Det drejer sig om malermester Tommy Sørensen og firmaet Optical services.

At rensningen overhovedet kan blive til noget skyldes i høj grad et formidabelt tilbud fra entreprenør og dykkerfirmaet ALTO. Dette firma tilbød efter en omtale af kæret i Holbæk amts venstreblad at rense kæret for arbejdsløs + bortskafning af slammet. Et tilbud som man næsten ikke kunne sige nej til.

Vi er selvfølgelig kede af, at kommunen ikke har villet betale hele beløbet, men er dog glade for at de giver noget.

Pt. ligger tidspunktet for rensning ikke klar, idet kommunen først lige har truffet beslutningen om at dække udgifterne ud over vores egne 8.000.

Skulle der være nogle der har lyst til at sponsere et beløb til rensningen tager oldermanden gladelig imod besked på tlf: 46 49 24 77.

Herudover henviser vi indtil videre til siden om det gamle og de nye sprøjtehuse.

NYTÅR 2000 - gadekæret renses ikke!!!!!

Alle troede vi - og mest især bidragsyderne at vi havde fået lavet en aftale med kommunen der gjorde at gadekæret blev renset. Men nej. Vi har fået penge der overstiger det ønskede - vi havde en entreprenør der ville lave arbejdet billigt - alt var i orden - troede vi.

Men nej igen - Hvalsø kommunes forvaltning har igen vist at tingene ikke hænger sammen. Arbejdet blev stoppet af kommunen - de havde ikke forberedt sig på deres opgave med at fjerne slammet.

Resultatet er nu at ALTO firmaet sandsynligvis har tabt lysten til at komme til Hvalsø kommune igen - alle der har givet penge har ikke fået det de ønskede - Hvalsø kommune har fået en unødig regning og sidst men ikke mindst så har en kommune der ellers har været på grænsen til at få meget ros for deres varetagekse af tingene tabt ansigt og er rykker "tre felter tilbage" igen. DET ER SYND OG SKAM.

Bylauget og områdets borgere har hele tiden ment det var en kommunal opgave at rense Kirke Saaby gadekær. Men udover vores skattebetaling så skulle vi altså selv finde nogle penge - det gjorde vi - og så magtede kommunen ikke deres del af aftalen. Resultat: Det er nok sidste gang folk giver penge til noget de mener er en kommunal opgave - det er sidste gang et håndslag fra kommunens side bliver betragtet som et håndslag.

Alt i alt er denne sag meget ulykkelig. Først vil kommunen ikke påtage sig det som borgerne mener er deres opgave - derefter ødelægger de folks vilje til selv at gøre noget - og sidst så giver denne sag Kirke Bylaug nogle store opgaver idet det er bylauget der skal rydde op i sagen.

Denne lille kommentar er skrevet af oldermanden og bygger på udsagn fra nogle af bidragsyderne samt egen frustration. Kommentaren har ikke været drøftet på et bestyrelsesmøde, hvilket først sker i slutningen af januar 2000 - men det er irriterende.

Jan Sylvest - Oldermand

Juli 2000
Efter mange problemer - en påbegyndt rensning og derefter brat stopning går det nu lidt fremad. Faktisk forventede kommunen allerede at man kunne påbegynde en rensning i midten af juni. Imidlertid viste det sig (!!) at man er nød til at søge amtet om tilladelse til en sådan oprensning. Ansøgningen er sendt fra kommunen d. 15-6.

I ansøgningen kan der også ses hvorledes arbejdet hvis det godkendes (!!) forestilles udført, enten at foretage en grødeskæring alene langs kanten af gadekæret hele vejen rundt eller en egentlig oprensning hvor både grundslam og grødevækst fjernes.

Der sker altså tidligst noget i begyndelsen/midten af august 2000

GADEKÆRET RENSES -TILLADELSE GIVET - MEN MED UNDERLIGE BETINGELSER

Roskilde Amt, teknisk forvaltning, vandmiljø og naturkontoret har ved skrivelse af 20-9-00 givet tilladelse til at vores gadekær renses.

Uddrag af brevet fra amtet lyder således:

"Oprensning af gadekæret i Kirke Såby landsby i Hvalsø kommune

Afgørelse
Roskilde amt meddeler hermed dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven § 65 jf. § 3 til at oprense Kirke Såby gadekær på følgende vilkår:

1. Der må ikke udsættes, fodres eller opdrættes ænder, fisk eller krebs.

2. Der må ikke etableres øer, opsættes andehuse, broer, springvand eller lignende.

3. Der må ikke plantes noget omkring gadekæret der kan skygge på vandoverfladen.

4. Den lave bredhældning skal bevares.

5. Det oprensede slam og sivplanter skal køres til rensningsanlæg eller kontrolleret losseplads."

Herefter følger en masse om hvordan kommunen skal komme af med affaldet. Sidst er der et bilag der giver de implicerede parter mulighed for at klage over afgørelsen i 4 uger fra d. 20-september. Så tidligst i slutningen af oktober sker der altså noget.

KOMMENTARER TIL AFGØRELSEN:

Amtet har overset naturbeskyttelseslovens bestemmelse om at lægge vægt på arealets betydning for almenheden.

Den første tanke der rejser sig er: Ville vi egentlig ikke være bedre tjent med at vore hyggelige gadekær blev fyldt op med jord og besået med græs.

Det vi sådan umiddelbart får ud af rensningen med de betingelser der er sat er at vi kan få en ren - kæmpestor vandpyt i byen.

Der må ikke være fisk - på trods af at vi tidligere har haft biologer til at forklare os at det er sundt for vandet med bestemte fisk i bestemte mængder. Vores Take & Put konkurrencer kan altså ikke længere lade sig gøre. De mange børn der tidligere har hygget sig ved gadekæret må finde andre steder.

Vores springvand/vandpumpe der blev indkøbt efter råd fra en vandbiolog må ikke længere bruges - den iltning pumpen trods alt har lavet kommer altså ikke fremover. Alle de turister og os selv der har kigget på det hyggelige vandplaskeri kan nu endnu engang finde bedre underholdning, indendørs foran fjernsynsskærmen, hvor vi jo så kan følge hvilke andre underlige regler og beslutninger der laves i det danske system.

Der må ikke være noget der skygger på vandoverfladen. Hvorfor dog ikke? Skal vi droppe vores projekter med at skabe et hyggeligt liv omkring gadekæret med flotte træer som der jo var for bare få år tilbage. 

Hvad vil naturbeskyttelsesloven og Roskilde amt dog sikre sig. At vi borgerne i området får et dødsygt vandhul hvor der er 2 tudser mere end der tidligere har været der kan få det ideelt.

Vi har selvfølgelig tænkt os at følge betingelserne. MEN vi har så sandelig da også tænkt os at finde forklaringer på de besynderlige betingelser vi er blevet pålagt. Det kan ikke være rigtigt at landets gadekær og det sociale liv omkring dem fremover skal ødelægges i forbindelse med rensninger og udbedringer.

Tænk sig hvis vi ved arrangementet 4. maj 96 skulle have spurgt naturbeskyttelsesloven. Så havde der nok ikke været dansende gymnaster på kæret, der have ikke været lysshow der benyttede sig af vandoverfladen og alle boderne skulle have stået langt langt væk.

Herudover undrer det i øvrigt at det overhovedet er nødvendigt at inddrage naturbeskyttelsesloven i forbindelse med f.eks. vores gadekær. Ja, faktisk så synes vi betingelserne er i direkte modstrid med loven (som vi jo pludselig var nød til at skimme)  En af forudsætningerne i loven lyder: "At give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet - Der skal ved lovens administration lægges vægt på den betydning, som et areal på grund af sin beliggenhed kan have for almenheden"!!!!! - Det må man virkelig sige de gør her. 

Vi glæder os over at kæret nu bliver renset så børnene når vandet fryser kan stå på skøjter - Hvis de altså må af hensyn til naturbeskyttelsen!!!

Jeg har det lige nu sådan at mit bidrag til at redde gadekæret mest består i et tilskud til et mindesmærke over gadekærets sociale liv. Og et sådant mindesmærke kan man ikke en gang opsætte da det nok vil skygge på vandoverfladen.

Men som tidligere sagt - vi må glæde os over at vi om en måneds tid får en af Danmarks reneste vandpytter.

NU SKER DET!!!!!!

Kommunen har d. 23-10-00 meddelt at fristen for indsigelser (!) mod at gadekæret renses er udløbet. Kommunen oplyser at det nu er planen at rensningen igangsættes i uge 45 (starter med d. 6. november).

Ih hvor er vi glade for at det nu lykkes. Inden arbejdet igangsættes kræves det dog at bylaugsbestyrelsen igen frivilligt bruger nogle timer på at gøre klar til arbejdet (fjernelse af springvand, åkander , andeø m.v.)

Men som det ser ud så vil børnene kunne skøjte til vinter (hvis der altå kommer frost - hvilket heldigvis hverken er i kommunens eller amtets hænder)

AMTET GIVER SIG 

Ved skrivelse af d. 41-10-00 skriver amtet til Hvalsø kommune med en ny afgørelse omkring gadekæret. Bl.a. skriver de:

"Forvaltningen vurderer, at afgørelsen ikke i tilstrækkelig grad har taget hensyn til de særlige lokale forhold vedrørende gadekærets anvendelse. På baggrund heraf træffes en ny afgørelse."

Og den nye afgørelse må betragtes som en sejr for samtlige landsbyer i Danmark og specielt Roskilde amt der har gadekær. 

Nu er den eneste betingelse at andeholdet ikke må udvides. En beslutning vi jo selv tog for 10 år siden.

Men længe leve demokratiet. Der er nogle der kan lave en fejl - det er i orden - og når de så selv retter den, ja så er det bare dejligt.

D. 7. november 2000 gik arbejdet med at rense gadekæret i gang. Her er lidt billeder fra den startende slamfjernelse:

 

Andeholderen er d. 15-11-00 gået igang med at renovere vores "badebro/kaj". Samtidig kan man her se hvordan et tomt gadekær ser ud:

 

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk