Generalforsamlinger
[Op]

 

Saabysiden
Op

 

 

bulletReferat af generalforsamling 2012
bulletReferat af generalforsamling 2011
bulletReferat af generalforsamling 2010
bullet Referat af generalforsamling april 2009
bulletReferat af generalforsamling 2008
bulletIndkaldelse til generalforsamling 2008
bulletReferat af generalforsamling 2007
bulletReferat af generalforsamling 2006
bulletReferat af generalforsamling 2005
bulletPressemeddelelse om Generalforsamling 2004
bulletReferat af GF 2003
bulletPressemeddelelse fra GF 2002 samt beretning
bulletReferat af ekstraordinær generalforsamling 2001
bulletReferat af GF 2001
bulletReferat af GF 2000
bulletReferat af GF i 1999

 

 

 

Kirke Saaby Bylaug Generalforsamling 2005

 Kirke Saaby Bylaugs årlige generalforsamling tirsdag resulterede både i en ny bestyrelse og i nedsættelsen af et udvalg til forskønnelse af bymidten for de 850.000 kr, som er afsat til Kirke Saaby af kommunen.

 Det var et rigtig godt og konstruktivt møde, hvor ca. 30 mennesker diskuterede rammerne for vores bys indretning, herunder både forskønnelse og fornyelse.

 Fra Hvalsø Kommune deltog Social og Miljøudvalgsformand Jens-Kristian Jacob, Kommunalbestyrelsesmedlem Aage Jensen (V) og Afdelingsleder Karin Pugholm. Sognepræst Poul Joachim Stender og Skolebestyrelsesformand Annette Munk Ebbesen var også aktive deltagere på mødet.

 Inden aftenens hovedpunkt var der valg til bestyrelsen. Her blev Mikkel Bruun genvalgt som Oldermand, mens Niels Boye og Martin Hviid blev valgt som bestyrelsesmedlemmer og Lennart Jensen og Jan Sylvest valgtes som bestyrelsessuppleanter. Karin Mejding og Anne-Karin Jensen blev genvalgt som revisorer – Anne Karin under forudsætning af hun ville, da hun ikke var til stede.

 På den ordinære del af Generalforsamlingen diskuterede bylaugets medlemmer blandt andet om man skulle ansætte en opsynsmand, evt. en pensionist til at overvåge gadekæret, nu hvor Havnefogeden Jørgen Steffensen er gået bort.

 Forsamlingen blev også enige om, at der fremover skal afholdes nogle flere fælles arrangementer, især da Bylauget faktisk har har oparbejdet en egenkapital på knapt 15.000 som ønskes anvendt til flere aktiviteter specielt i vinterhalvåret.

 Kl. 20 ankom de specielle gæster, og JKJ lagde ud med at bekræfte, at der var afsat et større beløb til byudvikling i Kirke Saaby, nærmere bestemt 950.000 kr, som efter betaling til et trafiksikkerhedsprojekt og et fortov til forsamlingshuset godt nok var skrumpet til 850.000 kr, men til gengæld nu kunne og skulle bruges til Kirke Saaby, hvis ikke de skal strande på Indenrigsministeriets restriktioner i forbindelse med kommunalreformen. Samtidig anbefalede JKJ at tage udgangspiunkt i det forberedende arbejde fra 2001 og derfra bruge kommunens egne mandskabsressourcer, frem for dyre konsulentyudelser.

Helt konkret: Kombinere byforskønnelse med trafiksikkerhedsdæmpende foranstaltninger, så Kirke Saaby kan opfylde politiets krav til 40 km/t.

Derfra gik snakken om mulihederne for at bruge pengene klogest muligt. Anette Munk Ebbesen udpegede en række sorte pletter i byen, som skolebestyrelsen meget gerne ser fjernet.

Jan Sylvest påpegede, at det er vigtigt at bevare landsbypræget i forbindelse med de hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Niels Boye: Husk at der skal være sammenhæng mellem kirkepladsen og gadekærret.

Andre konkrete forslag:

Inddrage biblioteket i kirkeområdet

Bruge belægninger som dæmpende foranstaltninger

Kigge på gammelt projekt fra Mette Østergaard

Der blev nedsat et udvalg, som inden sommerferien skal levere en prioriteret ønskeliste til politikkerne:

Bylauget (tovholder)
Judith Nielsen, Menighedsrådet
Poul Stender, præst
Annette Munk Ebbesen, skolebestyrelsen
Jan Sylvest, privat
Jan Mejding, privat
Jens-Kristian Jacobsen, SMU, Hvalsø Kommune
Dean Hansen, privat
Gunner Petersen, privat

Gruppen mødes snart og vil blandt andet gå rundt i byen og notere sig relevante og realistiske delprojekter.

Det er en åben gruppe. Man er velkommen til at deltage og eller komme med ideer.

Mødet sluttede med at Mikkel Bruun konstaterede, at nok kan vi ikke nå hele vejen med 850.000 kr. men det er en god begyndelse og at det er vigtigt at vi får taget hul på at konkretisere de mange gode visioner om det gode landsbyliv.

 

Pressemeddelelse om generalforsamlingen 20. april 2004

D. 20. april afholdt Kirke Saaby bylaug sin ordinære generalforsamling med 17 deltagere.

Den gamle oldermand Jan Sylvest valgtes som dirigent og han startede med at give oldermand Mikkel Bruun ordet for beretningen.

Beretningen følger i sin helhed nedenfor.

Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen.

Herefter fremlagde kassereren Irene Jørgensen et meget flot regnskab dækkende 102 medlemmer.

Regnskabet godkendtes. Kontingentet fastsattes uændret.

Efter disse formelle indslag kunne generalforsamlingen læne sig tilbage til et inspirerende foredrag af formanden for egnshistorisk forening Bent Godtfredsen der levende fortalte om Kirke Saaby gennem de sidste 1000 år.

Irene Jørgensen blev genvalgt til kasserer, Mogens Jensen blev genvalgt til bestyrelsesmedlem, Jan Sylvest og Martin Hviid blev begge genvalgt som suppleanter og Karin Mejding modtog genvalg som revisor.

Den samlede bestyrelse ser nu således ud: Oldermand: Mikkel Bruun, kasserer: Irene Jørgensen, bestyrelsesmedlemmer: Mogens Jensen, Niels Boye og Johanne Rifsdal.

Fra beretningsdebatten og punktet eventuelt om det kommende år lå vægten primært på trafiksikkerheden i byen som alle syntes skulle prioriteres endnu en gang - der kom forslag om et borgermøde hvor den fremtidige planlægning kunne debatteres; en arbejdsdag ved gadekæret - kæret skal renses, bænkene olieres, husene kalkes med meget mere. Der kom forslag om at bylaugsbestyrelsen serverede frokost i form af pølser eller lignende. Informationen til medlemmerne skal ud tidligere og bedre omkring aktiviteter m.v.  - alle blev erindret om Saaby-hjemmesiden hvor der er mange informationer samt fortællinger om såvel byens historie som flere af de ældre huse.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Her følger oldermandens beretning:

Det har været et godt år for bylauget. Vi har været flittige til at opkræve kontingent og forhåbentlig også til at varetage vores opgaver tilfredsstillende for de fleste af landsbyens beboere. I hvert fald har vi i år rundet de 100 medlemmer, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. En del af disse medlemmer kommer fra den nye udstykning ved Ærøvej, hvor bestyrelsen har mødt mange positive mennesker, der selvfølgelig gerne ville støtte det lokale bylaug. Det var rart.

Nye mennesker er nemlig vigtige for vores landsby. Det gælder om at holde hjulene i gang i vores institutioner og forretninger, og jeg tror at der er nok at se til for alle lige for tiden. Måske så meget, at vi kan håbe på endnu flere gode tilbud til os alle i fremtiden. Det kunne være flere små specialforretninger eller måske etableringen af fælles IT-kontor eller flere gårdbutikker. For min skyld må Kirke Saaby gerne blive kendt som den landsby, der vendte butiksdød til landsbyliv.

Det kræver naturligvis også en indsats fra byens borgere, hvis vi skal bevare og udvikle Kirke Saaby som en autentisk men alligevel dynamisk landsby. For det er nemlig to sider af samme sag, og det er meget vigtigt, at vi ikke giver køb på den oprindelige og ægte landsbystemning, til fordel for øget trafik og øget stress, grimme industribygninger eller forurenende virksomheder. De seneste år har vi da også set beviser på langsigtet og fornuftig tænkning; bevarelsen af det gamle bibliotek, renoveringen af gadekæret, udbygningen af skolen, vores driftige forsamlingshus, kirkens kreative events, det gode idrætsliv, den standhaftige slagter, nye butikker, osv. Men vi har desværre også oplevet eksempler på det modsatte; benzintanken ved Brugsen, Frode Laursen og småtskårne stridigheder om veje og stier.

Bylauget og med det hele den fælles-tanke, det repræsenterer, har været til tælling og der har været sager, vi ikke har kunnet magte alene. Det gælder f.eks. lokalplanlægning, som jeg personlig mener er for slap og visionsløs, både hvad angår trafiksikkerhed, byggeskik og forventninger til fremtiden. Hvalsø Kommune har ikke været konsekvente og dygtige nok til at bevare overblikket og til at holde en dialog kørende med Bylaug og grundejerforeninger i området. Det har på den bygningsbevaringsmæssige front desværre resulteret i alt for mange uheldige ombygninger og ændringer af den gamle bykerne. Jeg kunne nævne mange skrækkelige eksempler, men jeg tror det er høfligere at nævne de gode; nemlig den gamle knapfabrik på Morsøvej, der har fået nyt stråtag og sågar nyt bindingsværk og den gamle karetmager på Samsøvej, der helt ekceptionelt har fået tilladelse til at genetablere det gamle stråtag og som i øvrigt kan nydes visuelt helt oppe fra kirken og ned til Rømøvejs begyndelse. Det er glædeligt, at der er folk i byen, som har overskud og lyst til at bevare de fine gamle huse. Jeg håber at Kirke Saaby også om 100 år vil blive genkendt og opfattet som en gammel landsby og ikke som et parcelhuskvarter med egen skøjtebane. Og jeg håber og tror at bylaugsbestyrelsen vil få tid til at engagere sig i en fornuftig revision af vores nuværende lokalplan, som i store træk har været uændret i 15 år.

Og så til et emne, som I nok alle har stiftet bekendtskab med de seneste par måneder, nemlig sagen om etablering af en svinefarm mellem vores by og Vester Saaby. Jeg vil forsøge at gøre det kort, selvom det er en lang og speget og på mange måder en principiel sag:

I september sidste år fik vi for første gang nys om at der var endnu en svinefarm på vej til området omkring Kirke Saaby. Grundejerforeningen Fuglevang havde fornuftigt nok straks søgt aktindsigt i sagen ved kommunen, og havde iværksat en underskriftindsamling mod planerne.

Bylauget tilsluttede sig aktionen og foretog en underskriftindsamling, hvor 99% af dem vi traf hjemme, skrev under i protest mod svinefarmen. Den 9. oktober kunne Fuglevang, Grundejerforeningen Lyngkærgård, Vester Saaby og Bylauget aflevere underskrifter fra ikke mindre end 474 husstande i området til borgmester Virginia Holst.

Siden er der sket det at sagen er blevet meget politisk, især da dagbladet Politiken bragte historien om Institutionen for Udviklingshæmmede, Søholm, som er nærmeste nabo til den nye svinefarm. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at ordet "svineri" rendte mig i hu, da jeg besøgte Søholm og hørte nærmere om de vilkår, vores politikere og embedsmænd agter at byde de udviklingshæmmede ved at knalde en kæmpemæssig svinefabrik op lige ved siden af bostedet. Da gik det først for alvor op for mig, hvor ligeglade og griske vores svinefarmere er! For der er ingen tvivl om at dette handler om penge til landbruget og ikke arbejdspladser eller skattekroner til kommunen. Og der må trods alt være grænser for, hvad vi naboer kan finde os i. Bylauget agter i hvert fald fortsat at gøre vores til at forhindre den aktuelle farm, som intet har med en stakkels fattig bondes overlevelse at gøre, men er ren, eller måske skulle man sige uren forretning - måske på bekostning af vores nærmiljø og vores drikkevand, og i hvert fald på bekostning af den friske landlige luft, som vel også tilhører os tilflyttere.

Til sammenligning kan lige nævnes, at bylauget ikke har nogen indvendinger til fornuftige udvidelser af eksisterende landbrug, f.eks. Eghøjgård, og at vi gerne vil gå ind i en fornuftig dialog med de mere fornuftige landmænd, som f.eks. dem, der for nylig har opsat en seddel om gylleudspredning med opfordring til at ringe, hvis man vil undgå udkørsel på en særlig mærkedag.
Vi skal nemlig alle være her - med måde!

Som lovet ved sidste generalforsamling genoptog vi i sommers den store sommerfest. Det var et kanon-arrangement med lotteri, årets Sabyborger, en ny kasket til Havnefogeden, levende musik, børneloppemarked, grill og diskodans. Jeg husker det som en rigtig god oplevelse og tror mange andre følte det samme. Det var ikke lykkedes uden stor hjælp fra mange frivillige og sponsorer - tusind tak for det! Det må vi gentage i år!

Vi har også afholdt de traditionelle arrangementer som 4. maj, fastelavn og juletræstænding. Det gik godt, men vi skal være flinkere til at annoncere i god tid, så mange flere kan få muligheden for at deltage. Det ved vi, og det må vi stramme op på. Men OK, folk ved jo også godt, at det f.eks. er den 1. søndag i advent eller at det er fastelavn. Jeg tror det er vigtigt, at vi holder fast i disse traditioner og så fyrer nogle fede aktiviteter af ved siden af. Og her er alle, som der stod i sidste byblad, naturligvis velkomne medforslag til bestyrelsen. For gode arrangementer holder også liv i byen, også selv om det ikke er i kæmpe-skala. Lad os høre nærmere fra jer.

Endelig vil jeg nævne sagen med p-plads ved siden af biblioteket og den lille pressestorm, det affødte. Som jeg skrev lidt vredt omkring juletid, så gik bylaugets kritik først og fremmest på, at skolen etablerede parkeringspladsen og fjernede vores fine by-tavle uden på nogen måde at kontakte bylauget inden. Et temmelig grimt og skæmmende stykke asfalt med en masse biler lå pludselig og hilste én velkommen ved indkørslen til byen, i stedet for grønne planter og den smukke gamle landsbyskole. Hvad var meningen? Den var svær at få øje på.
Et andet problem var - og er - trafiksikkerheden, som helt sikkert ikke bliver gavnet af flere biler på skolens område. Alt dette kritiserede både forældre og bylaug og visse privatpersoner. Resultatet er heldigvis, at skolebestyrelsen nu vil forskønne området og forbyde unødig indkørsel i dagtimerne. Det er positivt, at skolebestyrelsen har taget kritikken til sig, og det har vi udtrykt overfor denne. Det gør også, at vi kan genoptage en af vores faste sager, nemlig arbejdet på at gøre byen trafiksikker - både for gamle og ældre.

Min første prioritet er at få indført 30 km/t i "myldretiderne". Det kræver polititilladelse og myndighedsgodkendelse i øvrigt, men er vi nok, der prøver, så lykkes det også. Vi har haft Social og Miljøudvalget på byvandring i efteråret, og de har efterkommet et par, men bestemt ikke alle vores ønsker. Men Rom blev ikke bygget på en dag, og jeg tror, at hvis vi udvikler en virkelig grundig og prioriteret trafiksikkerhedsplan i samarbejde med skole, institutioner og forretninger i byen, så kan vi også stille og roligt opnå en mere rolig og tryg by at færdes i. Indtil da vil jeg opfordre alle bilister til at gøre som jeg: kør 30 i byen, det er hyggeligt og afstressende.

Sluttelig vil jeg gerne takke min gode bestyrelse, som leverer et godt og stabilt arbejde for byen. Vi har virkelig fået skub i indkøb og udlejning af forskellige ting og vi har et godt blandet team, som kan bidrage til forskellige sager med forskellige kvalifikationer og interesser. Det er en bestyrelse, som vi bør være stolte af - det er jeg.

Jeg vil også gerne takke alle bylaugets venner for et godt samarbejde: Forsamlingshuset, Slagteren, Birthe Flagpasser, Præsten og menighedsrådet, Dagli Brugsen, Helles Butik og vore Revisorer Anne-Karin og Karin.
Tak for opmærksomheden.
 

Referat - Saaby Bylaug's generalforsamling tirsdag d. 22.april.2003.

Inden mødets start havde Karin og Jan Mejding bedt om ordet. Karin og Jan takkede for den meget store støtte i form af breve, blomster og store deltagelse i forbindelse med deres datter Gry's død og bisættelse. Det havde varmet meget. Karin og Jan bad os sende denne tak videre til alle som har tænkt på dem i denne svære tid.

Herefter startede den ordinære generalforsamling.

Valg af ordstyrer
Jan Sylvest blev valgt til ordstyrer, Johanne Rifsdal valgtes til referent. Jan konstaterede, at generalforsamlingen var blevet lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Oldermandens beretning, v/ oldermand Mikkel Bruun
Godaften. Det er atter blevet tid til den årlige generalforsamling i vores Bylaug. Det sidste år er gået hurtigt og uden de store armbevægelser i bylauget. Det betyder på den ene side, at der ikke har været nogen særlige kriser eller bemærkelsesværdige begivenheder, som vi husker dem fra f.eks sagen om Tankstation ved Dagli Brugsen eller Biblioteksfejden. (Og så ikke et ord til om Pølsestien). Og det er selvfølgelig positivt, at vi i bylaugsbestyrelsen har kunnet anvende vores tid til andre gøremål.

Den anden side af sagen er så, om vi har brugt tiden godt. Det synes jeg vi har. Først og fremmest har vi fået afviklet de sædvanlige aktiviteter som Grundlovsdag, sommerfest, fastelavn og juletræstænding i god ro og orden – og uden at få stress. Vi er nemlig en bestyrelse, der forstår at dele opgaverne godt, og det sætter jeg som Oldermand og efterhånden garvet bestyrelsesmedlem stor pris på. For bare et par år siden var det i høj grad Tordenskjolds soldater, som trak det store læs – selvfølgelig ikke mindst den gode Jan Sylvest. Det betød måske, at vi fik malet os op i et hjørne, hvor kun stædighed og en meget stor arbejdsindsats gjorde, at vi kunne gennemføre arrangementer som Global Landsby. Det var sjovt, men også hårdt.

På det seneste kan det måske godt se ud som om, at Bylauget er gået lidt ned i gear. F.eks. fylder vi ikke så meget i lokalpressen for tiden, og ambitionerne i forhold til de enkelte arrangementer virker måske heller ikke så store.

Det tror jeg skyldes to ting. For det første at bestyrelsen og ikke mindst jeg selv lige skal finde den rette arbejdsform. Vi fokuserer nok mere på at holde tingene i gang, end på store forkromede projekter. Det skyldes ikke dovenskab, men snarere et ønske om langsomt at inddrage flere af vores beboere i fællesskabet, herunder især de sidst tilkomne til byen. Ikke et ondt ord om "det gamle bylaug" (som jeg jo også blev en del af), men måske kunne vi virke for sammentømrede, som en klike, både på gamle og nye borgere.

For det andet – og det hænger meget sammen med ovennævnte – så er det min overbevisning, at vi først opnår rigtig succes med vores projekter og arrangementer, når store dele af byen bakker op fra starten – også selvom det kræver tid og overtalelse inden.

Men når det er sagt, kan vi selvfølgelig altid blive bedre. Og hvis devisen lyder på uddelegering, så må vi sælge nogle flere opgaver til nogle af de mange gode folk i byen. Vi har tidligere både nedsat og fået god hjælp fra forskellige aktivitetsudvalg i forbindelse med arrangementer og opgaver. Det må vi tage op igen. For selvfølgelig bør vi bruge hinanden og ikke tappe bestyrelsen for kræfter. Indflydelse kræver engagement, men de engagerede må også give andre indflydelse.

Et af de projekter, som vi håber at få succes med og som jeg allerede nævnte sidste år, er trafiksikkerhedsplanlægning her i byen. Det er en rigtig lang og udmattende proces, som kræver planlægning, research, dialog, rapporter og masser af møder. Men det er også en vigtig sag, som bør tages særdeles alvorligt og som vedrører alle borgere i byen. Jeg havde håbet, at skolens forældrebestyrelsesformand, Grete Saaby, kunne fortælle mere om skolens trafiksikkerhedsplaner her i aften, men de er desværre ikke så langt endnu. Men det kommer, og Bylauget skal selvfølgelig arbejde sammen med såvel skole som forretninger, HUR, Menighedsrådet og andre interessenter om at gøre Saaby mere sikker at færdes i for alle. Det håber jeg vi får gennemført snart.

Gennemførelse af en trafiksanering er som så mange andre ting afhængig af penge og politisk velvilje. Bylauget har derfor inviteret Social- og Miljøudvalget på besøg, og vi håber en lille byvandring vil åbne politikkernes øjne og pengepung for vores projekt.

Så er der som nævnt vores mange gode aktiviteter. For traditionerne agter vi ikke at pille ved. Først og fremmest er der sommerfesten; Sidste år valgte vi at koncentrere os om børnene, lave børneloppemarked og –aktiviteter, og så tænde grillen ud på eftermiddagen. Det gik også fint men ligeså godt var det at se de voksne hygge sig ud på aftenen, også uden den store planlægning. Det gav i hvert fald mig en ide om, at vi i år måske skal prøve med en stor fest igen. Med levende musik, spisning, lotteri, dans og Saabysang. Det synes jeg vi skal enes om, og så tage fat i de flinke mennesker, som jo gerne vil hjælpe til med det hele. Jeg håber vi allerede i aften kan få sammensat et udvalg, der snart kan mødes og planlægge alle tiders sommerfest for hele byen.

Vi prøver også at gøre indkrævning 2. søndag i juni til en tradition. Det er hyggeligt og vigtigt, at vi kommer rundt og snakke med folk i byen. At der så godt kunne komme lidt flere til Generalforsamlingen er så en anden sag. I år er vi så vidt jeg husker 93 medlemmer af bylauget. Det er flot, men vi må have alle med, også de "der ikke bruger os", som jeg f.eks. har hørt det formuleret. Det kræver også noget mere orientering, selvom både vores bylaugsblad og vores fine hjemmeside rummer det meste. Nye velkomstfoldere og sandwichskilte er også en måde, men den bedste er altså dialog. Og den får man bedst til arrangementerne. Jeg vil derfor gerne i aften sende et budskab til dem, der stort set aldrig møder op: I er velkomne uanset alder og overbevisning. Faktisk er det kun aftenspisning ved sommerfesten, der efter min mening nogen sinde har været en "lukket fest". Ellers er det kun rart at se mange og nye ansigter i vores landsby. Det her er måske specielt rettet til Fuglevangen og Christiansminde, der jo trods alt hænger fast i landsbyen på en eller anden måde. Men det kunne ærlig talt også være rart at se nogle flere ældre borgere, f.eks. til fastelavn eller Jul. Vi må blive bedre til at komme hele raden rundt – det vil kun styrke byen og bylauget.

Jeg vil slutte min beretning med at konstatere, at vi har haft et godt år med hensyn til medlemstilslutning, økonomi, aktiviteter og opgaver.

Jeg vil gerne takke alle for et godt samarbejde; Bestyrelsen, Slagteren, Birthe Flagpasser, Havnefogeden, Forsamlingshuset, Præsten og menighedsrådet, Dagli Brugsen, vores webmaster Jan og vore Revisorer Anne-Karin og Karin.

Tak for opmærksomheden."

Der blev efterfølgende fra bestyrelsen stillet spørgsmål om, bestyrelsen skulle bruge energien på politiske sager eller om energien skulle bruges på traditioner. Der var opbakning op om, at bruge det på traditioner, bl.a. fællesspisning i forsamlingshuset.

Der blev spurgt om, om de nye boliger bag ældreboligerne på Enøvej var medlemmer af bylauget. Her blev der gjort opmærksom på, at boligerne havde deres egen boligforening, men at de naturligvis skulle spørges om de ville deltage i vores arrangementer. Der har eksisteret et samarbejde med de øvrige grundejerforeninger (Christiansminde/Fuglevang).

Herefter blev formandens beretning godkendt.

Regnskab for 2002, samt kontingent 2003
Irene gjorde rede for regnskabet, som var blevet revideret af Anne-Karin Jensen og Karin Mejding. Der er en god økonomi, formuen er på kr. 23.441,70.

Der var ros til Irene fra revisorene.

Gæstetaler Thorbjørn Bredkjær om vores grønne skole
Thorbjørn Bredkjær fra Kirke Saaby Skole holdt et godt foredrag om Vores Grønne Skole. Der er en flok unge i vores skole, som arbejder meget med miljø - der er gode udsigter til at de får nogle anerkendelser, bl.a. stiller de op i en konkurrence blandt de nordiske skoler og ungdomsorganisationer, hvor de har store chancer for at vinde en præmie. Thorbjørn fik mange rosende ord for det arbejde og omtale Saaby Skole har fået i landets medier.

Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen
På valg var oldermand Mikkel Bruun, bestyrelsesmedlemmerne Mogens Kragskov og Johanne Rifsdal. Suppleant Niels Boye var ligeledes på valg.

Mikkel Bruun blev af forsamlingen genvalgt som oldermand. Mogens Kragskov ønskede ikke genvalg. Johanne Rifsdal og Niels Boye blev valgt til bestyrelsen for en to-årig periode. Martin Hvid og Jan Sylvest blev valgt til suppleanter for et år.

Anne-Karin Jensen og Karin Mejding blev genvalgt til revisorer.

Der blev valgt en aktivitetsgruppe i forbindelse med sommerfesten. Den består af Mikkel, Irene, Jan og Mogens.

Eventuelt.
Karl Nielsen (Fanøvej) orienterede om den "nye" tunnel mod V. Saaby. Den er livsfarlig og ikke sikret nok. Metalpladerne som danner tunnelen er ikke afskærmet nok og han frygter at der i værste tilfælde kan ske en frygtelig ulykke. Karl har uden resultat henvendt sig til borgmesteren og Teknisk Forvaltning. Han ønsker, at bylauget tager sagen op. Vi blev enige om, at Social- og Miljø-udvalget på deres byvandring skal se på sagen.

I forbindelse med, at Saaby Skoles grønne flag, har de ønsket, at der gøres noget ved affaldet. Og specielt fra Dagli'Brugsen à skolen. Der blev stillet det forslag, at der kunne opstilles flere affaldsbokse på strækningen.

Det blev foreslået, at flagpasningen blev delt, sådan at der også bliver flaget ved lejligheder, hvor Birte Steffensen ikke har mulighed for at passe flaghejsningen. Mogens Kragskov tilbød at hjælpe Birte.

Thorbjørn efterlyste en mere spændende indkørsel til Kirke Saaby.

M.h.t. bylaugets formue, skal en del gå til forskønnelse af gadekærs-jorden. De nuværencde borde/bænke skal renoveres og males.

Udlejning af telte og grill sker hos Irene.

Havnefogeden fik bevilliget en ny kasket. Den gamle er blevet væk!!

Ny Oldermand. Den gamle årets Saabyborger.

  Onsdag den 17. april afholdte Kirke Saby Bylaug sin årlige generalforsamling. Det var på forhånd givet, at Kirke Saabys Oldermand gennem 12 år, Jan Sylvest, ikke ønskede at genopstille. Som ny Oldermand valgtes Mikkel Bruun, der i de sidste 4 år har siddet i bestyrelsen. Den nye Oldermand ønsker bedre trafiksikkerhed i byen og en afklaring på gadekærs-situationen.

  "Det føles utroligt underligt, at sidde her i Jans sted. Det ligner måske en almindelig stol, men det føles som en århundrede gammel kampesten, rundet af mange års utallige bylaugsmøder og de tanker og idéer som Kirke Saabys Oldermand har haft", sagde Mikkel Bruun bla. i sin beretning som konstitueret Oldermand.

  Bestyrelsen uddelte derpå helt ekstraordinært prisen som "årets Saabyborger" til Jan Sylvest. I begrundelsen hed det bla., at Jan har været stærkt medvirkende til, at Kirke Saaby også i det 21. århundrede er en tryg, glad og hyggelig by at bo i.

  I sin beretning gjorde Mikkel Bruun opmærksom på, at den krise, som bylaugsbestyrelsen befandt sig i sidste år nu ser ud til at være overvundet. "den ekstraordinære generalforsamling i august beviste at byen bakker bestyrelsen op, og at der er masser af god vilje og aktive mennesker, der vil hjælpe bestyrelsen i dens arbejde. Og så har vi fået en god og flittig bestyrelse op at stå".

  "Der er dog 2 sager, som jeg mener Bylauget må gå aktivt ind i: den ene er vores gadekær. Det er nærmest med bævende hjerte, at man passerer vandspejlet - bliver det mon til grønlangkål igen, eller hvad? Kommunen brugte sidste år et nærmest unævneligt stort beløb på at oprense gadekærret. Jeg synes det så fornuftigt ud bagefter, men andre mener, det var noget sjusk. Kommunen har efter min bedste overbevisning gjort hvad de kunne, men hvis det viser sig, at det ikke har hjulpet, må Bylauget presse på for en god og varig løsning på problemet", sagde Mikkel Bruun.

  "Den anden sag, som jeg helt personligt mener er utrolig vigtig, er trafiksikkerhed i og omkring Saaby. Sikker skolevej, gode oversigtsforhold, gode stisystemer for gående, sikkerhed for børn og ældre. Disse ting må altså gå forud for kirsebærtræer og æstetiske rum i byen", sagde Mikkel Bruun med henvisning til byfornyelsesprojektet for Kirke Saaby, som var et stort politisk emne i 2001. "Kommunen har netop sænket hastigheden på omfartsvejen og opsat et såkaldt Toronto-anlæg - altså en fodgængerovergang med lygter. Det skal de da have ros for. Kommuen har også for nyligt på nettet spurgt ud om farlige trafikzoner i kommunen, og jeg ved at mange har svaret, at Torkilstrupkrydset bør lysreguleres. Det mener vi også, og det må vi presse på for at få gjort. Men også i selve byen er der sorte pletter. De må afskaffes før vi ser på forskønnelse", understregede Mikkel Bruun.

  Mikkel Bruun fremhævede endvidere det gode samarbejde med menighedsrådet, de andre grundejerforeninger og Hvalsø Kommune, samt de mange gode frivillige kræfter i byen.

  Efter beretningen valgtes Mikkel Bruun til ny Oldermand, mens Mogens Jensen, Irene Jørgensen, og Niels Boye valgtes til bestyrelsen. Mogens Kragskov og Johanne Rifsdal var ikke på valg. Revisorer for bylauget er fortsat Karin Mejding og Anne-Karin Jensen.

Oldermandens beretning v/ Mikkel Bruun.

  Godaften. Allerførst vil jeg sige, at det føles utroligt underligt, at sidde her i Jans sted. Det ligner måske en almindelig stol, men det føles som en århundrede gammel kampesten, rundet af mange års utallige bylaugsmøder og de tanker og idéer som Kirke Saabys Oldermand har haft.

  Jan har udført et utroligt arbejde for byen, og det bliver svært for hans efterfølgere at bære titlen med samme pondus. Det er interessant, at jeg i min egenskab af Oldermand har fået utrolig mange reaktioner - både på mine egne lånte fjer og på Jans afsked. Det siger i høj grad noget om den respekt, Bylauget nyder i den Midtsjællandske andegård - og det er for en stor del Jans fortjeneste. Den glædelige nyhed er, at Jan har købt hus på Samsøvej, og at han har lovet at være én af forhåbentlig mange aktive bylaugsmedlemmer fremover.

  Ja, Jan vil for mig og sikkert mange andre altid være den ægte Oldermand. Bestyrelsen har derfor besluttet helt ekstraordinært at udnævne årets Saabyborger her i aften. Og jeg vil ikke tøve med at udløse spændingen: Jan Sylvest er årets Saabyborger!. Der plejer nu at følge en længere begrundelse, men nu tror jeg ikke Jan kan tåle mere skamros, så jeg vil nøjes med at opfordre jer til at klappe ad ham.

 --- Jeg vil i det følgende forsøge at samle lidt op på hvad der hændt siden sidste generalforsamling.

  Sidste generalforsamling var jo en ekstra-ordinær i slutningen af august sidste år. Grunden til, at bestyrelsen indkaldte ekstraordinært var, at vi på daværende tidspunkt kun var 3 bestyrelsesmedlemmer, og at vi følte, at arbejdsbyrden var vokset os over hovedet. Vi havde en fornemmelse af at blive taget for givet, eller endnu værre - at knokle for byen, uden at blive påskønnet, måske tværtimod anset som selvtilstrækkelige.

  Jeg synes, at den ekstraordinære generalforsamling beviste det modsatte, nemlig at byen bakker bestyrelsen op, og at der er masser af god vilje og aktive mennesker, der vil hjælpe bestyrelsen i dens arbejde, når det brænder på. Og så fik vi også valgt nogle rigtig gode mennesker til bestyrelsen, nemlig Johanne, Irene og Mogens. Jeg synes de har gjort et godt stykke arbejde, og som tidligere overanstrengt bestyrelsesmedlem har jeg helt klart følt en lettelse over, at andre også kan og vil. Juletræstænding og Fastelavn gled bare på skinner.

  De gode tilkendegivelser, som bestyrelsen fik på sidste generalforsamling varmede, men det er måske ikke helt nok. Nu er det forår, og der er et par arrangementer på vej, herunder en sommerfest. Jeg vil derfor foreslå, at vi i dag kigger på de aktivitetsgrupper, der blev nedsat sidst, for at sikre os, at der er tilstrækkelig arbejdskraft til disse arrangementer. Det tror jeg helt sikkert, der er.

  For som det er blevet klart i løbet af de sidste par år, er det aktiviteterne - det hyggelige samvær - og vores omgivelser, der naturligt nok optager de fleste i byen. Bylaugsbestyrelsen har lyttet til denne kritik, og vil fremover fortsat prioritere dette højest i arbejdet., Sprøjtehus, Bibliotek, Gadekær, Belysning, Stisystemer, Flagallè, osv. Listen over de små, men vigtige gøremål er lang, og skal den gøres kortere, må vi nedprioritere de større projekter - med mindre nogen melder sig. Det gjorde sidste års Saaby-borger Claus Hulstrøm, og det er rigtigt rart, at der er personer, der uafhængigt af, men i samarbejde med, Bylauget kan varetage byens interesser på lidt højere niveauer - i dette tilfælde selvfølgelig byudviklingsprojektet.

  Der er dog 2 sager, som jeg mener Bylauget må gå aktivt ind i: den ene er vores gadekær. Det er nærmest med bævende hjerte, at man passerer vandspejlet - bliver det mon til grønlangkål igen, eller hvad? Kommunen brugte sidste år et nærmest unævneligt stort beløb på at oprense gadekærret. Jeg synes det så fornuftigt ud bagefter, men andre mener, det var noget sjusk. Kommunen har efter min bedste overbevisning gjort hvad de kunne, men hvis det viser sig, at det ikke har hjulpet, må Bylauget presse på for en god og varig løsning på problemet. Morfar fra bestyrelsen har formidlet kontakt mellem Hedeselskabet og Kommunen, og jeg har personligt rykket for en reaktion på dette. Det forlyder også, at kommunen på egen hånd har foretaget prøver med sporstoffer, osv. fra omkringliggende kloarker, men hvor langt man er nået, ved jeg ikke. Sikkert er det i hvert fald, at vi ikke ligesom sidst bør vente længe, og hvem ved, forgæves på en løsning. Jeg tror da heller ikke at kommunen er interesseret i at fremstå som en fiasko.

  Den anden sag, som jeg helt personligt mener er utrolig vigtig er trafiksikkerhed i og omkring Saaby. Sikker skolevej, gode oversigtsforhold, gode stisystemer for gående, sikkerhed for børn og ældre. Disse ting må altså gå forud for kirsebærtræer og æstetiske rum i byen. Kommunen har netop sænket hastigheden på omfartsvejen og opsat et såkaldt Toronto-anlæg - altså en fodgængerovergang med lygter. Det skal de da have ros for. Kommuen har også for nyligt på nettet spurgt ud om farlige trafikzoner i kommunen, og jeg ved at mange har svaret, at Torkilstrupkrydset bør lysreguleres. Det mener vi også, og det må vi presse på for at få gjort. Men også i selve byen er der sorte pletter. De må afskaffes før vi ser på forskønnelse. Jeg har tilfældigvis skrevet en artikel i Folk & Fæ om dette, som I snart får ind ad døren.

  Jeg håber at bestyrelsen kan få Generalforsamlingens opbakning til at arbejde aktivt for disse to sager.

  Vi satser også på, at få reetableret den gode kontakt som vi tidligere har haft med Teknisk Afdeling vedr. helt konkrete sager. Et kort møde pr. kvartal kan faktisk foregribe mange problemer. Konkret vil vi rykke for den sidste oprydning efter oprensningen, så gymnastikpigerne kan slå vejrmøller Grundlovsdag, uden at brække benene.

  Vi vil fortsætte vores gode samarbejde med Menighedsrådet og præsten. Og vi vil fortsat holde kontakt til de øvrige grundejerforeninger i området - også den nye på Ærøvej.

  Jeg vil også lige nævne www. Kirke-saaby.dk. En nærmest ufattelig god hjemmeside og kilde til meget viden om byen og hvad der foregår her. Gå ind og kig og kom med kritik til vores flinke webmaster - Jan Sylvest.

  Og så lige Agenda 21 (som jeg ikke vil ævle om i dag). Kig ned til forårsrengøring lørdag den 4. ved Nettos p-plads i Hvalsø. Der er både børneloppemarked, økomarked, jazz og rock. Det er en god sag, som jeg synes alle bør støtte. Her i Saaby bidrager vores 2 børnehaver og skolen med at indsamle affald langs stier og veje om fredagen den 3. maj. Bylaugsmedlemmer er naturligvis velkomne til at gøre det samme.

  Endelig er der kontigent-opkrævningen. Her vil jeg lige rose Mogens, der er suppleant i bestyrelsen. Han har bevidst, at det ikke er så svært. Jeg tror faktisk han tog hele byen sidste år. Det er et tilbagevendende problem for bestyrelsen at få gået de par ture - helt hvorfor ved jeg ikke.

Men nu skal det også være slut med den slendrian. Fremover bliver der fast krævet ind den 2. søndag i juni, og alle kan møde op på gadekærret som indkrævere. Bestyrelsen giver en øl til de flittige.

  Jeg vil slutte denne beretning med at ønske, at Bylauget også fremover vil være en positiv og aktiv forening. Tak.

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 28. august 2001

Ad 1. Valg af ordstyrer og referent
Jan Sylvest valgtes som ordstyrer, Mikkel Bruun som referent

Ad. 2. Midtvejsregnskab
Jan fremlagde et midtvejsregnskab, der kort fortalt fastslog, at Bylauget økonomisk har det godt.

Ad 3. Bylaugets fremtid – oplæg ved oldermanden, derpå fri debat
Jans indlæg gik i korte træk ud på, at der mangler aktive folk i Bylauget til en masse opgaver, samt naturligvis i bestyrelsen. Årsagerne til manglende engagement skal muligvis søges i tidspres, stress eller måske en fornemmelse af, at Bylauget kører godt. Jan nævnte byens mange støtter og sponsorer, men efterlyste flere frivillige i forbindelse med vores arrangementer - og en debat om, hvordan vi får det hele til at hænge sammen. Jan fremlagde endvidere forslag til en generalforsamlingsindstilling, der pålægger bestyrelsen at se på vedtægtsændringer, for mere tydeligt at definere bylaugets rolle, samt at komme med forslag til en anden organisering end den nuværende, hvor der blandt andet nedsættes nogle udvalg inden for de enkelte aktiviteter. Endvidere skal bestyrelsen inden næste GF gennemfære en spørgeskemaundersøgelse, der vurderer kendskab, holdning og tilfredshed hos medlemmerne.

Forsamlingen diskuterede herpå en række emner, blandt andet information fra bestyrelsen, nedsættelse af udvalg, samt de enkelte aktiviteter.

Der var stemning for, at nedsætte udvalg og lave en decideret aktivitetskalender, hvor folk kunne melde sig under fanerne. Mikkel Bruun orienterede kort om Agenda 21 - en frivillig græsrodsorganisation, som i stigende grad præger beslutningerne om miljø, trafik og borgerindflydelse i kommunen. Idéen med at lave et spørgeskema blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 4 Valg til bestyrelsen
Oldermand genvalgt, og sidder 2 år

Best. Mdl. Mogens Kragskov genvalgt, og sidder 2 år.

Best. Mdl. Mikkel Bruun ikke på valg, og sidder 1 år

Best. Mdl. Johanne Rifsdal nyvalgt og sidder 2 år

Best. Mdl. Irene Jørgensen nyvalgt, og sidder 1 år.

Suppleant Mogens Jensen nyvalgt, og sidder 1 år.

Der mangler efterfølgende 1 suppleant - og man er velkommen til at melde sig!

 

Ad. 5 Aktivitetsudvalg (dels best.mdl og frivilige):
Aktivitet
Deltagere
Kontaktperson
Julemarked
Frede, Grete, Jan, Mikkel, Irene, Annette
 
Byblad
Johanne, Jan, Rune, Pernille
Jan Sylvest 46492477
Agenda 21
Mikkel, Rune, Pernille
Mikkel Bruun 46491946
Fastelavn
Johanne, Annette, Jan
Johanne Rifsdal 46492085
Flagpasning
Birthe
Birthe Steffensen 4649
Havnen/gadekær
Jørgen Steffensen
Jørgen 46492927
Fællesspisninger
Kurt Jepsen
 
Opkrævning
Mogens Jensen + bestyrelsen
Jan 46492477
Håndværk
Arne, Søren
Mikkel 46491946
Grill & flagallé
Slagteren
 
Sommerfest
Benny, Rune, Pernille, Mikkel, Jan
Mikkel Bruun 46491946
Lokalplaner
Claus Hulstrøm, Jan Mejding
 
 

Ad. 6. Eventuelt
Der ønskes et læskur ved busholdepladsen ved præstegården - en opgave for Claus, der sidder i byudviklingsgruppen.

Der skal snarest afholdes et møde om julemarked, PR, mv. Jan indkalder.

 

Referat af generalforsamling i Kirke Saaby Bylaug d. 18-4-01

Der deltog i generalforsamlingen 10 medlemmer

Ad. 1. Valg af ordstyrer

Bestyrelsen foreslog Mikkel Bruun der valgtes. Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad. 2. Oldermandens beretning

Oldermand Jan Sylvest aflagde følgende beretning:

På sidste års GF var der flere udsagn om at man syntes bylaugsbestyrelsen havde bredt sig over for mange ting - man mente ikke Global Landsby, Agenda 21 og lignende var bylaugets opgave. Endvidere kunne det ikke lykkes at få valgt alle de medlemmer der skulle til bestyrelsen og sidst så kunne ingen give et bud på hvordan flere kunne inddrages i det daglige.

Bestyrelsen efterlyste flere hjælpere til opgaverne og flere der sagde deres mening mellem generalforsamlingerne. Dette lykkedes ikke rigtig.

Det var lidt svære betingelser for den nye bestyrelse at arbejde med - men det er jo en god by vi bor i med bare dejlige mennesker - så lauget har da kunnet køre.

Af ting og aktiviteter bylaugsbestyrelsen har gennemført kan nævnes: 4. maj mødet - hvor vi jo mødes og fejrer vores demokrati. Det gør vi iøvrigt igen i år og stadig sammen med kirken. I år med kransenedlæggelse på vores mindesten. Vi har holdt sommerfest, sat juletræ op, holdt julemarked og fastlelavnstøndeslagning. Herudover har vi holdt en fællesspisning i forsamlingshuset med rejseforedrag af Søren - tigtig god aften. Vi deltog aktivt i global landsby 2000 - et rigtig spændende arrangement. Vi har været medarrangører af grundlovsdag.

Bladet er kommet 2 gange og vi har passet hjemmesiden. Vi har forsøgt at forvalte den miljøpris vi fik efter vores egne bud.

Vi har deltaget i møder med kommunen ca. hver anden måned, hvor vi bl.a. har brugt meget tid på belysning, vejsystemer, gadekærsrensning og lignende.

Vi har deltaget aktivit i gruppen omkring erhvervsområdet som vi vender tilbage til senere på dagsordenen, så har vi deltaget aktivt i Agenda-21 gruppen i kommunen - den gruppe der på lørdag laver et stort arrangement i Hvalsø.

Så skal jeg lige huske jer alle på årets Saaby-borger: Lars Jørgensen. En mand der jo er en ligeså fast bestanddel af byen som kirken og bilbioteket er. En mand der virkelig tænker på byen, byens liv og byens børn.

Herudover er der gadekærsrensningen, der af beklagelige årsager endte med at koste Hvalsø kommune og dermed os ca. 700.000 kr. Men gadekæret er blevet renset hvad man tydeligt kan se - fogeden der jo har andeholdet har renoveret bådebroen og er ved at renovere andeøen. I den anledning vil jeg gerne rette en tak til Hvalsø kommune - efter at have medvirket til at forkludre sagen i 1 år skete der virkelig noget og den måde rensningen til sidst blev gennemført på var bare så professionelt som det kan blive.

Sidst skal jeg takke de folk og firmaer der har været med til at hjælpe os: først og fremmest vil jeg takke Carl og Kirsten der står for udlejning af bylaugets æresport - et kæmpe arbejde som de gør (næsten) uden at kny. Vi skal takke forsamlingshuset for det rigtig gode samarbejde vi har. Og så synes jeg også vi skal takke det menighedsråd vi har.

Og så er der jo dem som sponserer vores aktiviteter. Først tak til Dagli=brugsen og igen forsamlingshuset for deres sponsering af tøndeslagningen. Og så også en stor tak til dem der har bidraget til sommerfestlotteriet.

Inden jeg slutter helt er der lige et par ting jeg skal nævne for fremtidens skyld:

Opkrævningsproblemet. Da vi er en frivillig forening hvor man ikke skal være medlem, er vi nød til at opkræve hvcer enkelt husstand. Det er ikke nemt. I de sidste par år er der husstande der ikke er blevet opkrævet - det problem skal løses.

Sommerfest, juletræ, julemarked og fastelavn. Aktiviteter som det stort set kun er bestyrelsen der ligger kræfter i, men en masse der har kommentarer og kritik til. Det kan ikke gå. Muligvis skal man overveje at undlade disse aktiviteter eller hvad?

Ja det var så beretningen.

Carl Sharnberg: ALæg mærke til dine ord: Du er en del af det hele@

Beretningen godkendtes.

Ad. 3. Regnskab for 2000 samt kontingent for 2001

Kassereren elsebeth Jensen uddelte revideret regnskab der viste et overskud på kr. 3.284,13.

Regnskabet godkendtes.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent der vedtoges. Det vil sige at kontingentet er 100,- kr. dog 50 for pensionister.

Under dette punkt uddelte og forelagde oldermanden oversigt over indsamlingen til gadekærsrensning - penge som kommunen havde eftergivet hvorefter pengene er overført til fonden til gadekærets forskønnelse.

Ad. 4. Indkomne forslag.

Under dette punkt forelagde Claus Hulstrøm de alternative planer der er med erhvervsområdet ved landevejen.

Efter et inspirerende oplæg diskuterede forsamlingen emnet og gav deres fulde opbakning til, at den kommende gruppe der skal arbejde med den nordlige del af kommunen skal arbejde mere med sådanne ideer end med at sælge området til en stor virksomhed.

Ad. 5. Valg til bestyrelsen

Oldermand: Jan Sylvest genopstillede og blev genvalgt.

2 bestyrelsesmedlemmer: Mogens Kragskov genopstillede og blev genvalgt.

Det lykkedes ikke at vælge yderligere til bestyrelsen. Ej heller suppleanter.

Som revisor for 2 år genvalgtes Karin Mejding.

På baggrund af den Aufuldstændige@ bestyrelse drøftede forsamlingen situationen. En enig generalforsamling vedtog at foreningen kan køre videre. De 3 medlemmer af bestyrelsen må komme med bud på hvad foreningen skal/kan bruges til og indkalde til ekstraordinær generalforsamling om dette.

Forsamlingen besluttede at der Aikke var nogen panik@, hvorfor der ikke behøvedes at blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling akut.

Ad. 6. Eventuelt

Oldermanden nævnte at der p.g.a. situationen med en halv bestyrelse måtte kigges på bylaugets aktiviteter.

Ellers oplyste han at man måtte afvente den ekstraordinære generalforsamling og at de 3 resterende bestyrelsesmedlemmer ville forsøge at køre bylauget videre i samme ånd som hidtil.

I hvert fald mente oldermanden det var vigtigt at overholde allerede indgåede aftaler så som 4. maj arrangementet og grundlovsmødet.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2000 ONSDAG D. 12. APRIL 2000

1) Valg af ordstyrer

Claus Hulstrøm blev valgt som dirigent, og fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. I alt 28 stemmeberettigede var fremmødt.

2) Oldermandens beretning

Herved følger beretningen i sin fulde længde:

Så skal vi atter se et år tilbage. Det er samtidig 50-året for det nyere bylaug. Det "nye" i gåseøjne bylaug stiftedes d. 5-7-1950. Udover at vi bor et sted hvor der var bylaug dengang hvor bylaugene virkelig betød noget for livets gang så synes jeg vi kan være stolte over at vi i år kan fejre 50-års fødselsdag i en frivillig grundejerforening. Tillykke til os.

Ud over det kan vi i store træk se tilbage på et rigtig godt år med kun ganske få sorte pletter. Et år hvor det igen har været en fornøjelse at sidde i bylaugsbestyrelsen og hvor arbejdet har været både sjovt og spændende. Personligt vil jeg sige det har været dejligt at deltage i et arbejde der har været til utrolig glæde for mange børn, dels vores aktiviteter og år 2000 gruppens aktiviteter.

Nu vil jeg kort omtale vores afholdte aktiviteter:

Byen har nogle faste traditionsrige arrangementer som i 99 igen gik godt: 4. maj, grundlovsmøde (hvor bylauget p.g.a. dårlig deltagelse af menighedsrådet stort set stod for det hele), Sommerfest, juletræ (skævt-men det var der), julemarked, fastelavn.

Udover de faste ting prøvede vi igen med fællesspisninger. Først en aften med et foredrag om Siriuspatruljen. Et rigtig godt arrangement. Herefter var der planlagt en fortælleaften - 4 tilmeldinger - så det aflystes og indtil videre er ideen om fællesspisninger og aftenarrangementer droppet.

Så var der jo: Global landsby - med sloganet Alle er vi mennesker i en fælles verden. Et meget stort arrangement som os der deltog i planlægningen er frygtelig stolte af. Faktisk så stolte så vi er indgået i samarbejdet med Hvalsø Flygtningevenner om at gentage det. Der var ikke så mange besøgende som til 4.maj totalteateret - men betydningen af arrangementet har været stort. Jeg skal her primært takke Hvalsø flygtningevenner for det gode samarbejde vi havde og har og her i byen må jeg udover at takke mine bestyrelseskolleger også takke Jens Bøtkjær fra Saabyhus for en utrolig indsats. Og selvfølgelig også en tak til dem der stiller op når der mangler en hånd - i er få men uundværlige.

Biblioteket blev 25 år. Dette var selvfølgelig ikke en bylaugsaktivitet - og alligevel. Jeg personligt lavede et lille hæfte om bibliotekets historie (hæftet kan fortsat fås hvis man er interesseret). Herudover var det tidspunktet hvor byens nye skilt blev overdraget. Et skilt der er lavet med midler fra bylauget, overskuddet fra bibliotekssejrsfesten og Lars Jørgensen. Jeg ved godt han ikke vil nævnes - men jeg kan ikke lade være med at fortælle i al fortrolighed at det er Anton Andersen der har udfærdiget skabet og jeg skal også lige nævne at det er Jens der har lavet lågerne.

Apropos biblioteket skal det lige nævnes at efter kommmunen for år tilbage ville lukke det og man har overvejet at flytte det så er det netop blevet gennemrenoveret af kommunen - hvis ikke i har oplevet det nye bibliotek endnu så skynd jer derover. Det er bare lækkert. Vi kan i denne sag kun sige tak til kommunen for et godt og gennemført stykke arbejde.

Så har bylauget fortsat været repræsenteret i Agenda 21-gruppen og også i År2000-gruppen er vi indgået aktivt. I denne forbindelse har jeg utrolig stor lyst til at takke et bestyrelsesmedlem der i denne måned fylder 30 for det kæmpe arbejde han har udført.

Bestyrelsesmedlem Mikkel Bruun har som bylaugets repræsentant deltaget i såvel år 2000-gruppen og i agenda 21. Begge steder har Mikkel sørget for at bylauget fremstår som en god og aktiv forening. Men tilbage til aktiviteterne. Der er blevet plantet en træ-alle fra Nørre Hvalsø til Saaby og flere andre aktiviteter er igangsat. Der er kommet en kalender for alle større arrangementer i år 2000. Desværre tror jeg at denne kalender druknede lidt sammen med alle de gratis reklamer og kalendere der samtidig kom. God ide - men ærgerlig markedsføring.

I agenda-gruppen har bylauget deltaget i ormeuddelingern ligesom vi har lavet en handleplan der deltager i en konkurrence. Handleplanen ligger til at tage her.

Ja det var aktiviteterne. Så har der været nogle - lad os kalde dem sager:

Først dem der er sket mindre i: Pølsestien. Til vores store skuffelse har kommunen ikke presset på for en afgørelse - så sagen syltes fortsat i Vejdirektoratet.

Erhvervsområdet ved landevejen - Frode Laursen. Denne sag vil jeg ikke sige meget om, blot at bylauget valgte at være neutrale i den aktuelle sag - men samtidig er vi enige i bestyrelsen om at mene at kommunen har behandlet os og alle andre i området på en utrolig lusket måde. Bestyrelsen følger sagen og overvejer fortsat at indklage kommunen til tilsynsrådet for en meget fejlagtig sagsbehandling.

Gadekæret er jo næsten blevet en historie for sig selv. Vi har haft en indsamling idet kommunen ville have os til selv at betale noget. En indsamling der både var god og dårlig. Pengene kom utroligt hurtigt ind. Men det var p.g.a. firmaers bidrag, hvilket selvfølgelig er godt. Vi havde dog også håbet på borgerbeløb. De kom også men langt fra i den størrelse man kunne have håbet. Så fremover må vi konstatere at indsamlingsbøtter i brugsen ikke er vejen frem. Enten er det gennem kontingentet eller sponsorer pengene skal komme. Nå men nu håber vi snart vi kan give sponsorerne ordentlig tak for deres bidrag. Efter at sagen gik lidt i hårdknude - uden at bylauget rigtig ved havd der skete - så er kommunen ved at entrere med nogle der kan rense gadekæret. Herudover har forvaltningen oplyst at man vil indstille at det fremover - igen - bliver en kommunal opgave at holde gadekærene. HURRA.

Den gruppe der blev nedsat efter den første gadekærsgruppe har nu indskrænket deres arbjede til sprøjtehusene. Den helhedsplan over gadekæret som vi på et borgermøde nedsatte en gruppe til kom aldrig, hvorfor bestryrelsen besluttede at det fremover er bestyrelsens ansavr hvad der skal ske med kæret. Men som sprøjtehusgruppe har gruppen fungeret fortrinligt. Husene er nu tæt ved at være færdigrenoverede. De har med stor hjælp fra Roskilde værkstedskole fået nye porte, en ekstra dør og nye tagbelægninger. Frivillige fra byen har muret og pudset. Og d. 19. maj indbydes alle til arbjedsdag for at blive helt færdiuge og samtidig indvie de renoverede huse.

Så skal det bare lige siges - efter et halvt år lykkedes det at få flyttet containere på kirkens parkeringsplkands - og børnene skøjter der heldigvis stadig selvom kommunen siger de ikke må.

Så skal det nævnes at bylauget ikke længere er repræsenteret i brugsbestyrelsen. Dette sætter fremtidige krav til samarbejdet med uddeleren - tyingene sker ikke længere automatisk.

Bybladet er der desværre kun kommet 3 af. Bl.a. fordi redaktøren måtte bruge lidt tid på bibliotekshæftet.

Internetsiden. Bestyrelsen tror fortsat at det var en god ide at vi gik i front på dette område. Nu er kirken, fuglevang, Christiansminde og Skovåsen med. Vi arbejder fortsat hårdt på at få resten af området med så vi virkelig får en saabyområdets hjemmeside. (Siden har pt. mellem 5 og 20 besøgende pr. dag). Det næste spændende der sker er at vi i samarbejde og på forslag fra kirken laver chat-aftner med deltagelse af beslutningstagerne og eksperter på forskellige områder.

Så har vi igen i 99 været repræsenteret i Landsforeningen af Landsbysamfund, hvilket betyder at vi får direkte informationer fra ministerier m.v. om hvad der sker med byer som vores.

Så alt i alt - igen et spændende og godt år er gået for Kirke Saaby.

Sidst vil jeg gerne nævne at vores samarbejde med kommunen og specielt miljø og teknikudvalget aldrig har været så godt som det er nu. På trods af fortsatte mangler fra kommunens side - såsom overholdelse af enkelte aftaler - dårlig information (her kan nævnes at vi ikke har fået referat af møderne de sidste 2 år selvom de er lovet og at vi ikke blev informeret om hvad der skete med gadekæret, ligesom kommunen ikke som lovet har presset på i Pølsestisagen - de har garanteret ikke gjort en døjt siden november 99 - til skade for byens gående der skal igennem et kryds som kommunen også har glemt at de ville kigge på.) - på trods af dette så har vi aldrig gennem de sidste 10 år været så lidt utilfredse med kommunen - vi tror faktisk det kan ende godt.

Og specielt tror vi at vi når vi bliver inviteret til møde med udvalget til efteråret og igen spørger efter referaterne - ja så får vi en forklaring på hvorfor de siger vi får dem og så glemmer det bagefter. Vi har aftalt med Jens K Jacobsen at vi afholder et møde uden referat hvor vi forsøger at aftale hvorledes samarbejdet mellem kommunen og den nordlige del kan komme til at fungere bedre. Jeg personlig tror dette vil føre en masse godt med sig.

Og når samarbejdet med kommunen er nævnt så vil jeg gerne til vores egne aktiviteter og det arbejde bylaugsbestyrelsen laver sige: skal det fortsætte så kræver det at der er nogle flere der giver en hånd med og i hvertfald giver sin mening til kende.

Hvis vi fortsat skal holde sommerfest med gyngestativ, hestevogn, svævebane o.s.v. og hvis vi fortsat skal have juletræ. Hvis vi fortsat skal arbejde for at få genåbnet pølsestien. Hvis vi skal samarbejde med kirken om grundlovsmøde og med flygtningevennerne om arrangementer med brugsen om fastelavn forhandle med kommunen om belysning, gadekærsrensning o.s.v. Så kræver det at der er nogle der indimellem giver en næve med og andre gange at man giver sin mening til kende.

Vi sidder en bestyrelse med de bedste intentioner om fortsat at bevare Kirke Saaby som en rigtig god og aktiv by - hvor man også kan have det godt uden for sine egne 28 vægge, hvor ens børn kan gå trygt på gaden - ja, hvor vi kan være stolte af at have vores nuværende rødder. Bestyrelsen er glade for at lave det arbejde vi laver men vi klarer det ikke alene.

Med mindre der kommer nogle hænder og nogle meninger på banen snarest så må vi tage nogle beslutninger om at drosle ned. Det vi har snakket om er indtil videre at sommerfesten kun er en fest om aftenen (undskyld børn), vi deltager ikke aktivt i år-2000 gruppen (undskyld børn) og vi laver ikke bylaugsblad (undskyld redaktør), vi dropper juletræet og grundlovsarrangementet.

Dette er reelle overvejelser som forhåbentlig aldrig gennemføres - men det kræver at alle beboere gør op med sig selv hvorfor de bor her. Er det blot for deres egen boligs skyld, ja så er det sådan. Er det også p.g.a. omgivelserne, ja så må man altså på banen.

Afslutningsvis - for at snakke om noget andet så vil jeg gerne nævne at det hus vi sidder i er ejet af et anpartsselskab. Nemlig anpartsselskabet Kirke Saaby Forsamlingshus. Er man borger i byen så bør man efter min mening have en anpart. Jeg ved at der ikke er ret mange her i byen der har anparter. Men det kan der jo rettes op på, så derfor noterer jeg gerne dem der vil købe anparter - de koster kun 150,- kr.

Så skal jeg da lige nævne at vi er med i en skolebog - 150,- kr.

Allersidst skal jeg specielt rette en tak til mine bestyrelsesmedlemmer, til Brugsen, Slagteren og forsamlingshuset. Uden de nævnte kunne det slet ikke fungere. Også en tak til sommerfestens sponsorer skal der lyde og en tak til dem der har sponseret såvel arbejde til sprøjtehusene som penge til den kommende gadekærsrensning.

Beretningen blev taget til efterreetning.

3) Regnskab for 1999 og kontingent for 2000

Kassereren, Elsebeth Jensen, gennemgik det udleverede regnskab. Hun påpegede, at især Sprøjtehusene har været en stor udgift, der dog i det store hele er blevet dækket ind af de 15.000 kr, som Bylauget modtog fra kommunen i 1997.

Alt i alt opererer Bylauget pr. 1.1.2000 med et lille underskud på ca. 300 kr.

Bestyrelsen foreslog derpå en kontigentstigning på kr. 25, således at ordinære medlemmer fremover betaler 100 kr. om året, mens pensionister stadig betaler 50 kr. Dele af forsamlingen mente, at man godt kunne betale mere, men man enedes om, at følge bestyrelsens indstilling, og evt. lade kontigentet stige igen til næste år. Kontigentforhøjelsen vedtoges med 1 imod, 3 ved ikke og 24 for.

4) Indkomne forslag:

A. Hvad skal vi med et bylaug – hvordan få flere til at deltage aktivt i arrangementer, mv.?

Nogle mente, at Bylaugsbestyrelsen har for travlt med "ydre anliggender", dvs. kommunalpolitik, Agenda 21, Landsforeningen af Landsbysamfund, mv. Bestyrelsen svarede, at det hele er en del af en større sammenhæng, samt af langt hovedparten af vore aktiviteter finder sted i landsbyen, f.eks. de tradtionelle arrangementer på mærkedage, sommerfest, osv.

Bestyrelsen efterlyste en højere grad af stillingtagen og kritik, og noget mere støtte i form af feedback, ikke kun brok og ikke kun ved kontigentopkrævning. Der var snak om at etablere en positivliste over medlemmer, der gerne vil have et opkald, når der skal tages fat inden arrangementerne. Nogle foreslog, at man etablerede arbejdsgrupper og festudvalg. Andre mente, at aktiviteterne skulle varsles bedre og i bedre tid end nu, så man kan planlægge sin deltagelse. Evt. kunne man lave en e-mail liste og bruge biblioteksskabet til at gøre opmærksom på aktiviteterne.

Bestyrelsen spurgte sig selv og forsamlinen, hvor de mange nye børnefamilier var henne, når der eksempelvis skal arrangeres sommerfest. Svaret blæste i vinden.

b) Ændring af byens vejnavne.

Mikkel Bruun, bylaugsbestyrelsen, fremlagde forslaget. Fremlæggelsen kan ses i vedlagte bilag.

På baggrund af fremlæggelsen foreslog bestyrelsen, at generalforsamlingen giver bylauget grønt lys til at undersøge mulighederne for at få de gamle vejnavne tilbage. Det skal understreges, at dette ikke vil ske over nat, men sandsynligvis vil tage flere år, og blive gennemført med stort hensyn til vores lokale handels- og institutionsliv.

Forsamlingen vedtog forslaget med stemmerne 2 imod, 2 ved ikke og 24 for.

5) Valg til bestyrelsen

På valg var: Claus Hulstrøm (modtog ikke genvalg), Mikkel Bruun (modtog gerne genvalg), samt 2 suppleantposter for 1 år..

Valgt blev Mikkel Bruun, Jens Bøtkjær (bestyrelsesmedlemmer for 2 år), samt Carsten Sørensen (suppleant for 1 år). I lighed med sidste år fik bestyrelsen mandat fra generalforsamlingen til at virke med kun 1 suppleant, til denne bliver fundet.

DER ER ALTSÅ EN LEDIG POST, HVIS MAN HAR LYST!

Som revisor valgtes Anne Karin Jensen, som forsætter sit virke sammen med Karin Mejding.

Bestyrelsen består fremover af følgende:

Jan Sylvest (Oldermand)

Elsebeth Jensen (Kasserer)

Mogens Klarskov (best.mdl.)

Jens Bøtkjær (best.mdl.)

Mikkel Bruun (best.mdl.)

Carsten Sørensen (suppleant).

6) Eventuelt.

Pølsestien blev bragt på banen. Enkelte mente, at Bylaugsbestyrelsen skulle blande sig helt udenom sagen, mens andre mente, at bestyrelsen skulle arbejde aktivt, for at genåbne stien. Bestyrelsen svarede, at vi ikke vil tage parti, men at vi ønsker en afklaring, og derfor gentagne gange har rykket såvel kommune som Vejdirektoratet for en sådan. Bylauget vil gerne bruge kræfter på trafikforholdene i byen, hvor Pølsestien må siges at indgå som en trafikal færdselsåre. Derfor vores engagement - ikke fordi vi holder med den ene eller den anden grundejer.

En spurgte til hvorfor andeholdet ikke var på dagsordenen. Hertil svaredes at en gammel beslutning udlodede andeholdet for 5 år af gangen og disse er endnu ikke gået.

Dirrigenten takkede for god ro og orden.

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING  1999.

Der var mødt 30 beboere op til denne generalforsamling.

ORDSTYRER
De tilstedeværende valgte Jens Munk Ebbesen som dirigent.

BERETNING
Oldermanden, Jan Sylvest, aflagde sin beretning der her følger i sin fulde skrevne ordlyd:

Ja, beretningen holdes jo desværre ikke for lige så mange som sidste år - der skal åbenbart være krig på kniven for at få alle med. Men nu vil jeg så gå igang for dem der er mødt op.

Lige efter generalforsamlingen sidste år gik der lige lidt tid før bestyrelsen kunne arbejde på fuld kraft. Flere af os havde haft tanker om at blive væltet, hvilket vi for byens skyld heldigvis ikke blev. Dette tog lidt tid at finde ud af at arbejde med - men da først vi var blevet enige om, at nu skulle der gå noget tid før vi gad snakke tank igen, ja så blev det jo bylaugs-dagligdag igen og vi kunne fortsætte.

Jeg vil nu starte med de sager vi har haft i året der er gået.

Pølsestien. Dette er en af byens største sager der har været. Pludselig en dag var stien der forbandt Morsøvej og Rømøvej lukket. En nabo havde sat raftehegn op. En skandale for byen - nu skal alle gående pludselig ud i det farlige kryds Morsøvej/Fynsvej. Bylauget har været med til at forlange stien genåbnet og kommunen har da også - lidt langsommeligt - gjort deres til at den skal genåbnes. Nu ligger sagen hos vejdirektoratet der forventes at træffe en afgørelse om 4-5 uger. Såfremt de ikke træffer afgørelse om at den skal genåbnes må bylauget overveje om man vil og kan gå ind i et civilt søgsmål! - kommunen vil sandsynligvis ikke fortsætte.

Så fortsatte sagen om den nye udstykning lidt. Venstrepolitikeren Åge Jensen kunne ikke undlade at fortsætte sagen. I et indlæg i Hvalsø-posten svinede han oldermanden til og dermed og endnu mere bylaugsbestyrelsen. Åge omtalte oldermanden som en høvding - men som det kan ses på plakaten på døren så var han heller ikke her særligt kreativ. Vi valgte ikke at reagere offenligt på indlægget men skrev derimod til redaktøren at vi syntes de havde en uheldig politik.

Så har der været sagen om udstykningen mellem Ærøvej og Granhaven - en kommunalt meget sigende sag set i bak-spejlet. Efter munkevænget-sagen havde vi erkendt at der nok ikke kunne gøres noget for udseendet af de kommende bygninger. Det store spørgsmål i sagen blev hvordan de kommende beboere skal komme til deres bolig. Forslaget fra kommunen var i første omgang at ekspropriere den gamle borgmesters garage - et totalt håbløst forslag. Efter møde med bylauget og et borgermøde besluttede man at adgangsvejen skal ske fra Fanøvej/Ærøvej. Det sjove hvis man kan kalde det det er, at man allerede havde foreslået denne løsning i kommuneplanen. Men den havde teknisk forvaltning åbenbart glemt at kigge i. Som vi kan se i forbindelse med Sarbjerg-udstykningen i Hvalsø så er kommuneplanen kun et stykke papir man er nød til at lave. Når først papiret er trykt ja såkan man glemme det.

Så har vi søgt om, at få lov til at optegne en hockey-bane på kirkens parkeringsplads. Dette fik vi afslag på. Et rigtig kommunalt afslag. Nu rulleskøjter ungerne bare uden at have en ordentlig bane. Så det eneste man har opnået ved at sige nej er fortsat dårlige forhold for de unge mennesker.

Udover de mange løbende sager bylauget varetager vil jeg blot kort nævne 2 ting som vi kommer til at arbejde meget mere med, nemlig Sarbjerg-udstykningen som kan få store konsekvenser for vores område herunder ikke mindst for skole og daginstitutioner og folkebiblioteket som er en sag der først er gået rigtig igang.

Af andre ting vi har arbejdet med skal jeg nævne Agenda 21 som vi vender tilbage til. Vi har været repræsenteret i styregruppen og deltog bl.a. i planlægningen af messen i oktober. Kommunen har indtil videre vist sig meget positive overfor dette miljøarbejde. Omvendt benytter kommunen sig også af gruppen. I år er det ikke kommunen der uddeler kompostorme men agenda-21 gruppen.

Vi har indledt et samarbejde med områdets bylaug og grundejerforeninger m.v. Et samarbejde der primært gav sig udslag i en fællesudtalelse om Sarbjergudstykningen. Samarbejdet blev oprettet på foranledning af Fuglevangs grundejerforening der har ytret et stort ønske om mere samarbejde. Desværre er ikke alle lige interesserede i samarbejdet. Faktisk må jeg sige at svarene stort set skal "tvinges" ud af foreningerne, bortset fra Fuglevang, Christiansminde og Skovåsen. Men der er i hvertfald skabt noget at bygge videre på.

Så har vi haft inviteret teknisk udvalg til Saaby. Et indtil videre økonomisk dyrt møde, men et forhåbentlig givtigt møde m.h.t. fremtiden. Flere af politikerne fik helt tydeligt en større forståelse for vores problemer og forslag. Bl.a. kunne de se at når vi søger om at få fjernet det slam vi selv hiver op fra gadekæret så er det ikke så stort et problem som de ellers har troet det var. Et spændende og som sagt forhåbentlig givtigt møde - om ikke andet så var der et par af kommunens politikere der fik set Saaby!!!! - det havde de ikke gjort før.

Det skal også nævnes at vi har påbegyndt arbejdet for at få en venskabs ikke by men landsby, ligesom vi er begyndt at undersøge mulighederne for på sigt at få nogle mere "landsbyvenlige" gadenavne.

Så er vi kommet på internettet - og det skal ikke være en hemmelighed at det er en af mine kæpheste. Jeg tror at det bliver fremtidens informationsmiddel og derfor mente jeg og efterfølgende hele bylaugsbestyrelsen at det var vigtigt at vi kom med. Det har vi nu været siden juni 98. Siden vi fik statistik på i september 98 har der været 1000 besøgende på hovedsiden. Nogle af dem har selvfølgelig været os selv fra bestyrelsen - men mange besøgende har der været og specielt i forbindelse med vores arbejde i Landsforeningen af Landsbysamfund er der mange andre landsbyer der henter inspiration og oplysninger fra os. Mit og vores håb er at flere af foreningerne i området kobler sig på. Målet er, at vil man vide noget om Saaby så kan man (ud over alle andre steder) gå ind på www.kirke-saaby.dk og få alt og jeg mener alt at vide.

Det sidste arbejde jeg vil nævne har jeg ikke selv været så meget med til - men det er en vigtig ting der er blevet ordnet. Gadekærsrensning. Igen i det forløbne år er der bylaugsbestyrelsesmedlemmer der er blevet meget våde - og stort set kun udvendigt - ved at rense vandplanter op af gadekæret. Herefter har de i nært samarbejde med havnefogeden sat såvel springvand som andeø ud. Tak for det - stort arbejde.

Nu vil jeg nævne nogle af de aktiviteter der har været. Vi har afholdt de traditionsaktiviteter vi heldigvis og glædeligvis har. Alle er afholdt med stor succes. Det er Sommerfesten, grundlovsmøde, 4. maj, juletræstænding og julemarkedet. Alt sammen ting der kører fint. Med hensyn til sommerfesten vil jeg lige nævne at vi håber vi i aften kan nedsætter et festudvalg så vi kan få fornyet sommerfesten og gjort den endnu bedre.

Udover disse faste aktiviteter afholdt Fuglevang et stort sankthansbål som de ønskede vi skulle være med til. Det blev aftalt lidt sent men er bestemt en idé vi kan arbejde videre med. I år begynder vi forhåbentlig lidt tidligere.

Den sidste aktivitet jeg vil omtale er Forsamlingshus-fødselsdagen. Dels fordi det var et strålende arrangement og dels fordi det totalt manglede kommunens støtte. 3 dages arrangement i Saaby med god underholdning - det sker ikke hvert år. Men kommunen fandt simpelthen bogen med dårlige undskyldninger frem og fik dermed givet os afslag på støtte. Arrangementet har været omtalt i bladet m.v så jeg vil blot her benytte lejligheden til at sige at de rigtig mange her i byen der ikke endnu har en anpart i huset skal se at få det. Anparter kan købes i aften for 10 kr. (og så er der lige et administrationsgebyr på 140,- kr.) Men for byens og forsamlingshusets skyld så køb en anpart.

Så skal jeg da nævne at vores byblad er udkommet 4 gange. Et blad vi selv er stolte af og som vi håber læserne også kan lide. Som noget nyt er vi begyndt at beskrive byens huse og her skal vi bede om hjælp. Alt hvad I kender til om jeres hus bedes i skrive ned - pludselig kommer vi og spørger jer. Hjælp os med at fortsætte denne serie. Som en sidebemærkning skal jeg lige sige at jeg har tanker om at søge indenrigsministeriets landdistriktspulje om penge til 4 projekter: 1) Kortlægning af byens huse, med deres historie, 2) Undersøgelse af hvem vi er, hvorfor vi bor i denne by o.s.v. - et projekt der forhåbentlig kan afvikles i samarbejde med foreningerne i hele området og det 3) Kulturelle aktiviteter for at få udbygget det aktive liv i byen sidst det 4) renovering af kirkens parkeringsplads som Mette Østergaard tidligere har lavet et flot forslag til.

Men inden jeg afslutter vil jeg lige nævne at vi sidste år i maj holdt et møde om gadekæret som der stort set (efter min mening ) ikke kom noget ud af, udover en rigtig god snak og diskussion om såvel kæret som hele byen - og det er jo vigtigt nok. Mødet nedsatte en ny arbejdsgruppe der skulle fremkomme med en HELHEDSPLAN for gadekæret. Dette udvalg har arbejdet og jeg vil om lidt bede dem fortælle om deres arbejde.

Sluttelig vil jeg takke bestyrelsen for det kæmpe arbejde de har lagt i bylauget og i byen. Specielt vil jeg rette en tak til de to der nu mener de har gjort deres by-tjeneste, nemlig Jens og Søren. Det har været dejligt i den tid i har været med. Forhåbentlig fortsætter I på sidelinien. Men også de øvrige medlemmer skal have en stor tak. Claus, Mikkel og de aktive suppleanter Mogens og Lone.

Aller aller sidst vil jeg takke de folk der har hjulpet bylauget til at kunne afholde vores aktiviteter, nemlig sponsorerne. Det drejer sig om Brugsen, Forsamlingshuset, Boels legetøj, Såbytrolden, Dansk Køkkenhåndværk, aktivt friluftsliv, Jespers VVS - Dan for juletræ - slagteren for at varetage udlejning m.v. af æresport.

Nu er beretningen aflagt og i er meget velkomne til både at spørge og kommentere det sagte.

Under beretningsdebatten blev spørgsmålet om bedre belysning i byen igen rejst. Oldermanden oplyste at man fortsat arbejder på at få bedre belysning, men at kommunen har været afvisende også efter at de selv har konstateret at den kunne være bedre. Bylauget tager sagen op endnu engang.

Beretningen blev taget til efterretning.

GADEKÆRSGRUPPEN
Efter beretningen fremviste gadekærsgruppen deres forslag som der ikke lå noget nyt i i forhold til borgermødet for et år siden. Man indstiller nu at "vejen uden navn" lukkes, hvilket bylauget straks vilgåigang med at høre grundejerne om. Herudover sættes der nu gang i istandsættelsen af sprøjtehusene - forhåbentlig med hjælp fra de tekniske skoler i Roskilde og Holbæk.

REGNSKAB
Kassereren, Søren Bredkær, fremlagde regnskabet der bl.a. viste det højeste medlemstal der har været i 10 år - nemlig 106 medlemmer.

Regnskabet viste et  lilleoverskud på knap 700,-kr. Og det bemærkedes at sommerfesten 98 havde givet et lille overskud. De store udgifter havde udover sommerfesten været internettet som bylauget betragter som en godinvestering samt mødet med teknisk udvalg. Man bemærkede at det var mange penge at bruge på politikerne - de burde (kommunen) have betalt - så nu søger bylaugsbestyrelsen om at få dækket udgiften.

Regnskabet og et uændret kontingent blev godkendt. D.v.s. 75 kr. for almindelige medlemmer og 50,- kr. for passive og pensionister.

AGENDA 21 OG FESTUDVALG
Såvel om agenda 21 og festudvalg til sommerfesten var der tale om forespørgsler på folk udenfor belaugsbestyrelsen der vil deltage. Det blev foreslået at man i det førstkommende blad kraftigt agiterede for disse poster. Specielt Agenda 21-arbejdet for en bæredygtig fremtid ogsåi Hvalsø betragtes som et meget vigtigt arbejde.

SAABY OG KULTUREN
Herefter var det lederen af Skolefritidsordningen, Ingolf Wilstrup, der orienterede om skolens og institutionernes planer om at skabe et kraftcenter i byen - et rigtigt inspirerende oplæg. Arbejdet med dette fortsætter. Allerede d.18-5 afholdes der et informationsmøde hvor det skal undersøges om der er flere der vil indgå i arbejdet. Debatten, spørgsmålene og kommentarerne viste at det helt sikkert er ideer som bylauget vil støtte og indgå aktivt i arbejdet omkring.

DCP00318.jpg (15534 bytes)Ingolf fortæller plændende om de driftige planer.

VALG
Jan Sylvest blev genvalgt (uden modkandidat) som oldermand. Mogens Kragskov og Elsebeth Jensen valgtes som bestyrelsesmedlemmer.Lone Askirk genvalgtes som suppleant, bestyrelsen bemyndigedes til at finde den anden suppleant. Karin Mejding genvalgtes til revisor.

DCP00319.jpg (28613 bytes)Bestyrelsesmedlemmer ser opmærksomt på hvem der vælges til oldermand. Eller også er det et billede fra Ingolf's oplæg.

 

 

 

 

 

 

EVENTUELT
Under eventuelt afsluttede Jan Sylvest med at fortælle om de kommende opgaver:

Jeg vil lige sige lidt om det kommende år. Vi vil selvfølgelig afholde de traditionsarrangementer som vi skal. Af en slags politiske emner vil vi følge op på Sarbjerg-udstykningen, Agenda 21 arbejdet, eventuel biblioteksflytning og bestemt følge med i og deltage i det som Ingelof fortalte om, rigtig spændende. Vi vil fortsaætte udbygningen af vores internetside og vi vil se om vi ikke kan få et par hundrede tusind fra landdistriktspuljen til at lave nogle gode projekter. Vi vil udover de faste arrangementer prøve på i efteråret at lave 2 fællesspisninger her i forsamlingshuset: en med et sirusforedrag og 1 med en historiefortæller og tegner.

For at styrke kulturen er vi pt. ved at skaffe Roskildes teater Lo Speccio herud.

Lige her og nu vil vi arbejde kraftigt med bibliotekets fødselsdagsuge og det multikulturelle arrangement der er lagt op til sammen med Flygtningevennerne.

Udover det vil jeg kun sige 2 ting - den ene er at vi fortsætter arbejdet på samme måde som vi har gjort i de 10 år jeg har været med i bylaugsbestyrelsen og at vi vil forsøge at få lov til at planlægge forboldlandsholdets kampe så de ikke altid falder sammen med vores arrangementer.

DCP00323.jpg (12488 bytes)Den genvalgte oldermand slapper af efter en velbesøgt og veloverstået generalforsamling.

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk