Piberenden lukket
[Op] [Ny side 1]

 

Saabysiden
Op
Ny side 1

Seneste nyt d. 7-9-2000

Bylauget har anmeldt borger til politiet

I Kirke Saaby har vi i mere end 200 år haft en sti gående mellem den nuværende Morsøvej og den nuværende Rømøvej. D. 1.juli blev adgangen til denne sti fysisk fjernet ved at en grundejer opsatte et raftehegn i begge ender.

Bylauget mener uanset hvem jordstykket er matrikuleret til at have hævd på adgangen til stien.

Til orientering bringer vi her de skrivelser Bylauget har skrevet i sagen:

Anmeldelse til Roskilde Politi
Henvendelse til Hvalsø kommune
Fuglevangs grundejerforenings og Bylaugets svar på henvendelse fra Hvalsø kommune
Fuglevangs grundejerforenings og Bylaugets klage til SKov- og naturklagenævnet
Svar fra politiet 7-7-98
Svar fra Skov- og naturstyrelsen
Kommentar fra ejeren af Rømøvej 4
Sidste nyt - ekspropriation vedtaget
Åbningen udskudt
Åbningen er fortsat meget uklar

Sti.jpg (370539 bytes)Den lukkede sti!

Til Roskilde Politi, d. 2-7-98:

Herved forelægges anmeldelse af xxxxxxxxxxxxxx.

Grundejeren anmeldes for selvtægt idet han har lukket en offentlig sti i Kirke Saaby ved opsættelse af 2 raftehegn der spærer gennemgengang ad stien.

Stien har igennem mere end 100 år været offentligt tilgængelig og er nu blevet lukket.

Sagen er rejst overfor Hvalsø kommune, jfr. vedlagte kopi.

Til Hvalsø kommune, d. 2-7-98:

Kirke Saaby bylaug skal herved anmode om kommunens hjælp i forbindelse med en enkelt borgers selvtægt.

Igennem mange mange år (over 100) har der været en sti imellem Morsøvej og Rømøvej. Den har været optegnet i lokalplanerne og den har flere gange været diskussionsemne for kommunen. Senest da man så på stisystemerne i Kirke Saaby hvor man sågar overvejede at ekspropriere for at gøre stien bredere.

Nu har byens beboere erfaret at stien er blevet lukket ved Rømøvej af en beboer på, han har simpelthen sat raftehegn op i begge ender..

Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Lukningen er sket uden orientering til naboerne omkring stien og uden meddelelse til stiens brugere.

Bylauget må forlange at kommunen aktivt skrider ind og sikrer at stien bliver genåbent.

I mange år har der været klager over de bomme som beboeren har sat op, uden at kommunen har villet gøre andet end sige det var ulovligt. Nu må der skrides ind.

Bylauget ønsker oplyst i hvilket omfang kommunen har været impliceret i lukningen af stien og samtidig ønskes oplyst hvad kommunen agter at gøre. Såfremt kommunen mod forventning ikke agter at gøre noget ønsker vi hjælp til at få oplyst hvad vi eventuelt kan gøre.

Om ikke andet så mener vi, at der er en hævd-regel i Danmark.

Svar til Hvalsø kommune, d. 6.juli 98

Kommunen har ved skrivelse af d. 1-7-98 anmodet om vores bemærkninger til stiens fremtid. Fuglevangs grundejerforening og Kirke Saaby Bylaug har valgt at svare samlet.

I fortsættelse af Bylaugets skrivelse af d. 2-7-98 (afsendt før modtagelse af kommunens skrivelse) skal vi forlange at kommunen aktivt skriver ind og sikrer at stien bliver genåbnet.

Udover stiens historie og borgernes helt klare hævd på adgang til stien har stien også her i 1998 en helt klar funktion.

Da der p.gr.a. byens udseende er flere "sorte" pletter i trafiksikkerheden, bl.a. at der ikke må cykles på stien ad Fynsvej. Disse sorte pletter har hidtil til en vis grad kunne minimeres for mange ved at kunne bruge "Pølsestien"/"Piberenden".

Specielt for de ældre borgere på Ærøvej har det betydet, at de kun har skullet gå over et "farligt" sted når de skal handle. For skolebørnene og svagtgående fra Fuglevangsområdet har stien bevirket en mere sikker adgang til skole, firtidsklub m.v. end ved at følge Fynsvej.

Vi skal tillade os, at henvise til kommunens tidligere forslag om at udvide stien så den blev endnu bedre. Et forslag som vi i princippet kunne tilslutte os men ikke kunne tilslutte os måden man ville udføre det på.

Efter oplysninger i dagspressen kan vi forstå, at kommunen ikke kan/vil foretage sig noget før d. 4. august 98.. Dette anser vi for at være meget sent, hvorfor vi, hvilket vedlægges i kopi, (udover bylaugets politianmeldelse, der ligeledes vedlægges) har indbragt sagen for skov- og naturstyrelsen.

M.h.t. øvrige oplysninger fra dagspressen kan vi forstå at sagen udspringer af etablering af vandmåler på grunden. Såfremt der er hold i grundejerens udlægning til Venstrebladet d. 4-7-98, skal vi kraftigt opfordre social- og miljøudvalget om at genoptage sagen og se om man kan nå frem til et kompromis. Det er beklageligt at en sag om en vandmåler på denne måde kan medføre at så mange andre borgere bliver berørt.

Altså skal vi afslutningsvis konkludere, at vi anser det for kommunens pligt snarest muligt at få genåbnet adgangen til stien.

Klage til Skov- og Naturstyrelsen, d. 6. juli 1998:

Kirke Saaby Bylaug og Fuglevangs grundejerforening, der repræsenterer knap 500 husstande i Kirke Saaby, Hvalsø kommune skal herved anmode Skov- og Naturstyrelsen om hjælp til at få genåbnet en gang-sti i Kirke Saaby.

Stien går mellem Rømøvej og Morsøvej, 4060 Kirke Saaby, og kaldes i folkemunde fra gammel tid henholdsvis "Piberenden" og Pølsestien". Grundejeren der mener, at han ejer stien har ved skrivelse af d. 25-6-98 til Hvalsø kommune "inddraget tilladelsen" til at folk kan bruge stien. D. 1-7-98 har grundejeren opsat raftehegn i begge ender, således at adgang er forhindret.

Kirke Saaby Bylaug har anmeldt lukningen til politiet - der pt. ikke har reageret.

Vi har forstået at sådanne sager kan henhøre under Skov- og Naturstyrelsen. Er dette ikke korrekt bedes De hurtigst muligt meddele os dette.

Stien har en over 200 årig lang historie. I starten var der tale om et stengærde ad hvilken mange fulgte når de skulle i kirke (gammel kirkesti) Omkring 1923 blev der ændret på grundene og markstien blev lavet om til en egentlig sti. Stien har siden hen fungeret som skolesti og i nyere tid har den været en sikker trafikvej for gangbesværede og skolebørn der kommer fra byens sydlige ende og skal frem og tilbage til skole/forretning.

Der har i tidens løb været afholdt flere møder mellem stiens naboer, kommune og Bylaug om ændring af stiens størrelse - det har ikke tidligere overfor hverken Bylaug eller grundejerforening været hævdet, at adgangen skulle være betinget af en tilladelse fra en enkelt grundejer (der er 3 grunde op til stien).

Grundejeren har tidligere i 1988 anmodet om at stien blev nedlagt. På dette tidspunkt besluttede Hvalsø kommune at opretholde stien, gl.a. fordi den kunne anvendes som skolesti. Denne afgørelse blev ikke anfægtet.

Med stiens historie kan der uanset eventuel matrikuleret ejerforhold ikke være tvivl om at byens borgere har hævd på adgangen til denne.

Idet vi håber på en meget snarlig afklaring skal vi anmode Dem om at kigge på sagen.

Svar fra politiet 7-7-98

I brev af 2. juli har De anmeldt xxxxxxxx for selvtægt ved at lukke en offentlig sti i Kirke Saaby. I den anledning skal jeg meddele Dem, at selvtægt er overtrædelse af straffelovens § 294. jfr. samme lovs § 305, stk. 2 er overtrædelse af § 294 privat påtalte, hvilket betyder at politiet jf. retsplejeloven § 742, stk. 2 ikke har mulighed for at modtage anmeldelser i sådanne sager. Privat påtalte sager skal rejses gennem en advokat.

p.p.v.
Steffen Mørch Andersen, vicepolitikommissær

BEMÆRKNING FRA BYLAUGET: Vi må selvfølgelig nu lige afvente kommunens og skov- og naturstyrelsens udspil inden der tages stilling til at lave en egentlig sag.

Svar fra skov- ov naturstyrelsen 10-7-98

Vi har modtaget svaret fra skov- og naturstyrelsen som et referat af to telefonsamtaler:

Talt med Per Helsmark, Havlsø kommune. Han oplyste, at den omstridte sti ligger i selve Kirke Saaby. Jeg orienterede ham om, at sagen i så fald ikke er et anliggende for Skov- og Naturstyrelsen. Hvis der derimod havde været tale om en sti i det åbne land, ville sagen formentlig have været omfattet af naturbeskyttelseslovens adgangregler, hvis overholdelse amterne fører tilsyn med, og som styrelsen har med at gøre på det overordnede plan.

Talt med Jan Sylvest, Kirke Saaby Bylaug. Jeg meddelte ham, at eftersom "Pølsestien" ligger inde i byen, er Skov- og Naturstyrelsen ikke rette myndighed.

Mikkel Sandvad

BEMÆRKNING FRA BYLAUGET: Da det øjensynligt er svært at finde rette instans ser det ud til, at sagen må afvente kommunens behandling d. 4. august, hvorefter vi må tage stilling til hvad bylauget vil, kan og må gøre.

Kommentar fra ejeren af Rømøvej 4 8-7-98

Ved skrivelse af d. 8-7-98 har ejeren af Rømøvej kommenteret han opfattelse af sagen. Her skal citeres:

Af det modtagne materiale kan jeg se at du ikke er helt ajour med de faktiske forhold.

Fra omkring 1827 til 1962 blev arealerne hvert år pløjet op, men min familie har i sin ejertid givet tilladelse til at de nærmest omkringboende kunne færdes langs gærdet, uden at betræde afgrøderne. Efter 1962 gav jeg min tilladelse til at naboerne kunne færdes langs hegnet på min ejendom, når de gik til købmanden og denne tilladelse har jeg løbende bekræftet, også overfor kommunen.

I dit brev til Skov- og Naturstyrelsen beskriver du færdselen langs mit gærde, som en "kirkesti". Jeg må venligst bede dig rette denne misforståelse overfor styrelsen, da disse oplysninger er urigtige og uvederhæftige, og derfor kun kan opfattes som et forsøg på at manipulere denne styrelse.

BEMÆRKNING FRA BYLAUGET: Der er nu flere udlægninger af hvilken status stien har og dette bekræfter kun at vi nu er nød til at afvente kommunens behandling. Ifølge papirer i Bylaugsprotokollen angives stien som en gammel kirkesti. Bylauget mener fortsat, at byens borgere har hævd på adgangen til stien.

Lad os indtil videre se hvad kommunens social- og miljøudvalg finder frem til d. 4-8-98.

SIDSTE NYT - EKSPROPRIATION VEDTAGET
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde d.15. december at ekspropriere den jord hvorpå stien ligger!

Erik Simonsen, Hvalsøkommune oplyste telefonisk d.16.december at sagen om det økonomiske vederlag til grundejerne fortsætter, men at dette ikke har opsættendevirkning på en genåbning.

Erik Simonsen kunne ikke oplyse hvornår stien genåbnes, blot oplyse at det sker indenfor den nærmeste fremtid.

ÅBNINGEN UDSKUDT
Erik Simonsen i Hvalsø tekniske afdeling oplyser d. 6. april at sagen er blevet indanket til Vejdirektoratet som ført forventer at træffe en afgørelse om 6 uger. Bylauget er meget forundrede over denne oplysning - dels fordi vi ikke er blevet orienteret og dels fordi man hele tiden har oplyst at sagen ikke kunne ankes.

Nu håber vi at kommunen vil orientere os når afgørelsen kommer.

Erik Simonsen, teknisk forvaltning oplyser d. 24-8-99 at kommunen netop har rykket vejdirektoratet for et svar. Erik Simonsen oplyser at så fremt kommunen får medhold vil stien blive åbnet straks man har afgørelsen.

ÅBNINGSTIDSPUNKTET  ER NOGET UKLART

Efter at bylauget og kommunen har indgået en klarere aftale om hvorledes vi samarbejder og snakker sammen, er kommunen begyndt at informere os meget hurtigt. Desværre ikke altid med positive oplysninger. Dags dato d. 17. juli 2000 har vi fået orientering om at "Pølsestisagen" fortsat ligger (rigtig godt og stille) hos Vejdirektoratet. I en skrivelse af d. 11. juli 2000 har Vejdirektoratet oplyst  at de p.g.a. overvældende travlhed desværre endnu ikke har haft tid til at træffe en afgørelse i sagen.

Vejdirektoratet forventer at en afgørelse vil kunne foreligge om 2-3 mdr (!!!!!), men såfremt de endnu ikke til den tid har truffet en afgørelse(!!!!!!) , vil de dog yde kommunen  den service at meddele dette om 3 mdr.

Bylaugets kommentar: Enten er bureukratiet blevet meget omspændede i Danmark eller også mangler der enten mandskab eller klare regler.

Nu er en åbning realistisk - vejdirektoratet har d. 15-8-00 truffet afgørelse.

Ved skrivelse af d. 15-8-00 har vejdirektoratet bl.a. udtalt følgende: 

På den baggrund finder Vejdirektoratet ikke grundlag for at ændre kommunens ekspropriationsbeslutning.

Ovenstående (sammen med begrundelserne) betyder at kommunens ekspropriation af jord til "Pølsestien" er iorden og dermed kan stien genåbnes.

Efter hvad kommunen oplyser vil man nu give modparten der har lukket stien en rimelig frist (ca. 8 dage) til at genetablere stien. Sker dette ikke vil kommunen sørge for at stien åbnes!

Herved kan vi håbe at den nu mere end 2 år gamle sag finder en løsning.

Vi bemærker os dog samtidig at kommunen i denne sag har begået nogle fodfejl i forhold til klageren.

Læs hele vejdirektoratets afgørelse her:

D. 7-9-00 - HURRA!

Pølsestien er genåbnet - nu afventes det kun at kommunen får bragt den i en bedre stand end den er kommet i nu hvor den ikke har været brugt som sti i et par år.

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk