Vedtægter
[Op]

 

Saabysiden
Op

VEDTÆGTER FOR KIRKE SAABY BYLAUG

§ 1

Foreningens navn er "Kirke Saaby Bylaug".

§ 2

Foreningens formål er at varetage byens og grundejernes interesser med hensyn til byens forskønnelse samt vedligeholdelse af byflaget, æresport og lignende.

§ 3

Foreningen består af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af byens borgere for en 2-årig periode. Oldermanden/kvinden vælges på generalforsamlingen. De 4 bestyrelsesmedlemmer afgår skiftevis med 2 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år samt 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år.

§ 4

Den til enhver tid siddende bestyrelse hæfter for foreningens midler, lån og gæld.

§ 5

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentperioden dækker 1. maj til 30. april.

§ 6

Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender. Den afholdes 1 gang årligt, inden 1. maj.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Kirke Saaby den 5-7-1950. Og senest ændret d. 23-4-1996.

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk