Nedlæggelse af posthus
[Op]

 

Saabysiden
Op

 

Posthuset flyttes 5. oktober
Svar fra postvæsnet

Fra dagspressen kan vi forstå, at DSB har opsagt lejemålet af postkontoret på Hvalsø station.

Dette kan ifølge overvejelserne betyde at det posthus vi har i Kirke Saaby bliver rationaliseret væk.

DET ER EN SKANDALE

Kirke Saaby er udlagt som lokalcenter for den nordlige del af Hvalsø kommune. Det at være center betyder, at der er noget rundt omkring. I dette tilfælde drejer det sig selvfølgelig om de landsbyer der også skal postbetjenes. Vi har nogle nabolandsbyer f.eks. Torkilstrup som har et lille gode nemlig at de har et nærtliggende posthus. Nedlægges det eller flyttes det betyder det en kraftig reduktion af servicen overfor dette område.

Også personalemæssigt kan man frygte en nedlæggelse af posthuset. Nu kender alle det daglige postbud - det giver tryghed - og samtidig god reklame for Post Danmark. Hvad sker der med disse gæve mennesker der trodser al skens vejr for at aflevere postkortet fra familien der er på ferie på Gran Canarie.

DSB's beslutninger og Post Danmarks beslutninger har store konsekvenser for os i "yderområderne". Men det falder jo helt i tråd med disse etaters sædvanlige arbjedsgange. Det skal kunne tjene penge så buraukratiet kan vokse. Men på længere sigt vil det ødelægger deres grundlag. Skipper de yderområderne ender det med at yderområderne skipper dem. I disse mere og mere moderne tider kan der jo findes alternativer.

Skulle de lukke vores posthus - så kan vi kun anbefale dem at leje sig ind i de ledige lokaler der er ved vores dagfli' brugs. Det er en servicemæssigt dårlig løsning men bedre end en total lukning.

Bylauget vil i den kommende tid overveje hvad der kan gøres ved denne ulykkelige situation.

2-7-98:
Det sidste nye er, at kommunens borgmester Virginia Holst har afholdt møde med Postmestren i Roskilde der udtaler at der ikke pt. er planer om at flytte postbetjeningen fra Saaby. Såfremt en lukning af Egevej-posthuset kommer på tale, er postvæsnet positivt indstillede overfor for at finde andre gode lokaler i området.

13-7-98:

Som svar på brev dateret d. 30. juni 1998 omhandlende de fremtidige posthusforhold i Kirke Saaby oplyses, at Postområde Roskilde ikke har planer om at lukke posthuset på Egevej.

Det har dog længe været et stort ønske at flytte postfilialen til en mere central beliggenhed, hvorfor Postområde Roskilde i øjeblikket undersøger mulighederne for eventuelt at indlede et samarbejde med en lokal handlende i Kirke Saaby angående etablering af en postbutik.

Etablering af en postbutik er til fordel for såvel Post Danmark som den forretningsdrivende.I postbutikken kan kunderne få løst alle de opgaver, som posthuset i Kirke Saaby løser idag.Der vil således ikke blive tale om forringet eller ændret service i den anledning. Ældre borgere i Kirke Saaby vil derimod i givet fald få kortere afstand til det lokale posthus.

Postomdelingen i Kirke Saaby vil under alle omstændigheder forblive i de værende lokaler på Egeveje.

Kirke Saaby Bylaug vil blive orienteret nærmere såfremt Postområde Roskilde træffer beslutning om etablering af en postbutik.

Torkild Svendsen, Postmester

28-8-98

I Holbæk Amts Venstreblad kan man d. 27-8-98 læse at der er indgået en aftale mellem Kirke Saaby Dagli' Brugs og Post Danmark om fra d. 5. oktober at åbne en postbutik i brugsen. Postsortering og postuddeling vil fortsat ske fra Egevej.

Filialchef i Post Danmark Lone Rasmussen oplyser at aftalen er så ny at man hverken har nået at orientere kommunen eller bylauget. Lone Rasmussen siger videre: "Der bliver ingen indskrænkning, og vi får en bedre beliggenhed, ikke mindst for de mange ældre, der benytter posthuset. Samtidig er konceptet, at være med til at styrke landsbyens liv, ved at flytte ind i brugsen".

Som tidligere nævnt betyder flytningen selvfølgelig et nærmere posthus for folk i den gamle by, men bevirker stadig en ringere service overfor postdistriktets nordlige del.

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk