Lokalplan 69 -nyt område
[Op]

 

Saabysiden
Op

Hvalsø kommune har udsendt et lokalplanforslag et boligområde øst for bjergskovvej. I praksis ligger området midt mellem Granhavn og ældreboligerne (Ærøvej)

bulletBylaugets kommentar
bulletKommunalbestyrelsens beslutning 25-8-98

Bylaugets kommentar til forslaget dateret d. 27-7-98 følger her:

Kirke Saaby Bylaug skal herved indbringe vore indsigelser imod lokalplanforslag nr. 69, omhandlende boligområde Øst for Bjergskovvej i Kr. Saaby.

- Vi synes bl.a.forslaget pærer præg af sjusk: Forslaget her på side 1 nummer 69 og allerede på side 2 kaldes den nr. 68. Vi mener der bør være overensstemmelse i nummereringen så vi er enige om hvad vi snakker om.

- Efter kommuneplanen skal der være (s. 25) "Adgangsvej fra Ærøvej til boligområde mellem Ærøvej og Granhaven" - dette er ikke omtalt i lokalplanforslaget.

- Bestemmelser i pkt. 4.1 og pkt. 6.2 er i direkte strid med planloven. Disse bestemmelser overlader godkendelsen af områdeanvendelsen til kommunalbestyrelsen uden at borgerne har mulighed for at udtale sig. Dette er i strid med planlovens intentioner om at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

- Det er uklart om det blot er niveauplanen for den enkelte parcel som skal fastlægges inden en byggetilladelse kan udstedes eller om der skal foreligge godkendte niveauplaner for hele området.

- Der er intet nævnt i forslaget om fællesområder, eksempelvis fællesantenner. Sådanne bestemmelser bør være medtaget for at give os (borgerne) den indsigelsesret vi er sikret i henhold til planlovgivningen.

- Vi kan ikke se, at der udfra lokalplanen er lagt op til, at området skal bestå af fritliggende parcelhuse, ligesom vi mener der mangler beskrivelse af nogle af de forbehold man i kommuneplanen har taget for områdets anvendelse.

 Herudover skal vi generelt gøre indsigelse imod hele lokalplansforslaget.

Lokalplanforslaget anses for at være lidt af en parodi på et lokalplanforslag, kun omfattende de i planloven absolut påbudte bestemmelser. Lokalplanforslaget må opfattes som et carte blanche til at gennemføre stort set hvad som helst. Vi mener det er tvivlsomt om Planlovens bestemmelser i § 15 stk.2 punkt 4 er opfyldt. Der foreligger intet kortbilag, som viser, hvordan området kan trafikbetjenes, og ingen af de i forslaget nævnte fødeveje (Rømøvej, Alsvej eller Fanøvej) er i umiddelbar berøring med området. En trafikbetjening af området kan derfor kun foregå med følge for et tilgrænsende lokalplanområde. Ved at undlade at angive en løsning på trafikbetjeningen af området, mindskes borgernes (vores) mulighed for at udtale sig om forhold, som er af væsentlig interesse for dem (os).

Endelig mener vi, at der i.f.t. kommuneplanen er sket såvel afvigelser som der er manglende bestemmelser.

Sidst skal vi til gennerel orientering citere fra kommuneplanen omkring hvorledes nye boligområder bør planlægges: (side 16): "Boligbyggeri i de mindste byer og i landsbyer skal fortrinsvis ske indenfor de pågældende byers afgrænsning eller ved mindre justeringer heraf og under størst mulig hensyntagen til kulturhistoriske og andre narturbeskyttelsesinteresser".

(side 37): De karakteristiske kulturspor og landskabstræk skal bevares og i nødvendigt omfang plejes.

Landsbyernes afgrænsning mod det åbne land bør fastholdes. Væsentlige ændringer i blandt andet bebyggelsesmæssige forhold bør kun gennemføres ved udarbejdelse af landzonelokalplaner. Der bør udarbejdes bevarende lokalplaner for landsbyer af særlig kulturhistorisk interesse. I lokalplanerne bør der lægges særlig vægt på bevaring af de karakteristiske kulturhistoriske og landskabelige træk, herunder landsbykirkerne og deres omgivelser."

Sagt generelt til sidst: Hvalsø kommune er i øjeblikket, efter vores opfattelse, ved at tilklistre en kulturhistorisk vigtig landsby med uovervejede og "hurtige" byggerier. Denne planlægningsningsfacon bevirker, at Kirke Saaby Landsby druknes i totalt ukontrollerbare byggerier. Dette tjener hverken kommunens eller landsbyens interesser.

På baggrund af det ovenstående skal vi foreslå at kommunen trækker lokalplanforslag nr. 69 tilbage.

Belært af den igangværende sag om lokalplanforslaget i Nr. Hvalsø bør kommunen overvejeVi opfordre til, at der afholdes et møde mellem de berørte parter hvor det kan afklares hvad kommunens formål er, hvorefter vi ikke er i tvivl om, at borgerne vil indgåpositivt i et samarbejde om løsningen af de politiske mål.

Kommunalbestyrelsens beslutning d. 25-8-98

I referatet fra kommunalbestyrelsesmødet kan man læse at sagen udsættes idet et høringssvar ikke er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk