Lokalplan 70 - Enøvænget
[Op]

 

Saabysiden
Op

Lokalplansforslag 70 er fremkommet som et politisk ønske efter, at man fra Hvalsø kommunes side såvel forvaltning som politikere har klokket idet. Først lavede man et lokalplanforslag til en ny udstykning der ikke overholdt formalia, hvorefter man inddrog området i en bevarende lokalplan med strenge retningslinier for nybyggeri.

For at redde sig ud af denne misere skal der selvfølgelig laves en ny lokalplan. Bylauget har tidligere udtalt, at man kunne gå lidt på kompromis m.h.t. nybyggeri. Kommunen går nu i den modsatte grøft og fjerner alle bestemmelser.

bulletBylaugets kommentar
bulletKommunalbestyrelsens beslutning 25-8-98

Bylaugets kommentarer til lokalplanforslaget følger her:

Kirke Saaby Bylaug skal herved kommentere lokalplanforslag nr. 70.

Først må vi sige, at vi er meget skuffede over forslaget. Vi ved at politikerne syntes der burde gælde lidt anderledes regler for nybyggeri end for eksisterende bygninger, hvorfor man mente bestemmelserne for nybyggeri i ovennævnte område var for skrappe. Dette kunne vi til dels være enige i.

Men hvad sker der - vi modtager et nyt forslag der udover nybyggeriet også medtager eksisterende boliger - og fjerner alt hvad vi i landsbyen har kæmpet for, nemlig hensynet til byen såvel set indefra som udefra.

Vi asner forslaget for at være en del fejlbehætet fra forvaltningens side:

- Når vi sammenligner matrikelnumre med virkeligheden er der fejl. Eksempelvis kan nævnes at der skrives at området er en del af matrikel 9-a. Dette er ikke tilfældet idet alle grundene allerede har fået deres eget matrikelnummer.

- Der skrives at lokalplanen dækker en del af boligområde B31 i kommuneplanen - nej det dækker det hele.

- Vajopdelingen passer ikke med den faktiske ustykningsplan.

-Vi kan nævne langt flere faktuelle fejl i forslaget, men fortsætter med 2 spørgsmål:

1) Den eksisterende private fællesvej. Bliver denne bragt i asfalteret stand inden den bliber flyttet under lokalplan 70?

2) Børnehaven skal den fortsat falde under lokalplan 64 eller forventer man at komme med nyt forslag for dette område?

Ved møder mellem bylauget og kommunen har vi udtalt, at det nok var i orden at ændre lidt på bestemmelserne for nybyggeri i.f.t. ændringer af den eksisterende boligmasse. Vi har aldrig sagt at man kunne fjerne stort set alle regler. Grundejerne i området har vidst hvilke bestemmelser der gjaldt, hvorfor vi ikke kan se at man nu skal fjerne alle regler. Uanset kommunens opfattelse, så er Kirke Saaby faktisk en gammel landsby som man bør værne bare en smule om.

Vi anser forslaget som værende en klar forringelse i.f.t. den eksisterende lokalplan nr. 64.

Alle bestemmelser om byggeri er bortfaldet. Ideen om at bevare landsbypræget er derved bortfaldet - hvor vil I hen?

Efter forslaget så vil byen nu også kunne komme til at ligne Albertslund når man kommer kørende fra Skullerup/Lejrekanten - er det det vi vil?

Vi skal her tillade os at citere fra kommuneplanen:

(side 16): "Boligbyggeri i de mindste byer og i landsbyer skal fortrinsvis ske indenfor de pågældende byers afgrænsning eller ved mindre justeringer heraf og under størst mulig hensyntagen til kulturhistoriske og andre narturbeskyttelsesinteresser".

(side 37): De karakteristiske kulturspor og landskabstræk skal bevares og i nødvendigt omfang plejes.

.....

Landsbyernes afgrænsning mod det åbne land bør fastholdes. Væsentlige ændringer i blandt andet bebyggelsesmæssige forhold bør kun gennemføres ved udarbejdelse af landzonelokalplaner. Der bør udarbejdes bevarende lokalplaner for landsbyer af særlig kulturhistorisk interesse. I lokalplanerne bør der lægges særlig vægt på bevaring af de karakteristiske kulturhistoriske og landskabelige træk, herunder landsbykirkerne og deres omgivelser."

Vi skal med det samme oplyse kommunen om, at såfremt planen vedtages agter vi at indklage planen for naturklagenævnet idet vi anser planen for at være en overskridelse af Lov om Planlægning i hvilken der står: at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber.

Vi mener man med det fremlagte forslag ødelægger en værdifuld bebyggelse - nemlig vores landsby.

Vi beklager selvfølgelig ligesom kommune, at der allerede er givet tilladelser til nogle grundejere om at gøre hvad de ville ligesom de øvrige grundejere uden at kommunen skrider ind overtræder gældende regler - men dette bør ikke legaliseres gennem en dårligere lokalplan.

Endelig skal vi gøre indsigelse over, at man inddrager eksisterende byggeri og her fjerner de regler der eksisterer i lokalplan 64 i.h.t. eventuel ombygning, ændringer m.v.

Sidst skal vi opfordre kommunens forvaltning (de ansatte) og ikke mindst politikerne til at tænke på den by den kommune de bor i. Lad os dog snakke sammen om tingene - finde fælle løsninger og få en god bopæl - en god by - en god kommune. Politikerne er valgt af os borgere - ihar ansat nogle gode embedsmænd, men glem ikke at I har nogle gode borgere der vil det lige så godt for kommunen som I vil. Lad os få skabt en dialog - lær at bruge vores potentialer.

Lad os for kommunens skyld slippe for sådanne forhastede sager. Vi skal alle være her.

Afslutningsvis skal vi anbefale kommunen at trække lokalplanforslaget tilbage og sætte sig sammen med bylauget med henblik på at få udfærdiget et ordentligt forslag.

Kommunalbestyrelsens beslutning d. 25-8-98

I referatet fra kommunalbestyrelsesmødet kan man læse at sagen udsættes idet et høringssvar ikke er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk