850.000 til forskønnelse
[Op]

 

Saabysiden
Op

 

850.000 til Kirke Saabys forskønnelse

På et Social og Udvalgsmøde i Hvalsø Kommune, blev det tirsdag den 6. juni besluttet at følge forvaltningens indstilling om at godkende byforskønnelsesprojekter for 850.000 kr. til Kirke Saaby bymidte.

Oldermand Mikkel Bruun, Kirke Saaby Bylaug udtaler:

Jeg er som Oldermand naturligvis glad for hver en krone, der går til Kirke Saabys forbedring og forskønnelse, men jeg er specielt glad for det fantastisk gode samarbejde, som Bylauget, Menighedsrådet, Skolebestyrelsen og private borgere fra byen har haft om byforskønnelsesprojektet. Alt sammen i en god dialog med Social- og Miljøudvalget og Teknisk Afdeling.

Der er kommet mange gode idéer på banen, og heldigvis ser det ud til at langt de fleste kan realiseres inden for det givne beløb på 850.000 kr, og ikke mindst realiseres inden for en overskuelig fremtid. Det ser nemlig ud til, at kommunens Vejvæsen er villige til at træde til med en hjælpende hånd allerede i løbet af sommerferieperioden.

Samtidig er det efter min mening lykkedes at få trafiksikkerhed og byforskønnelse til at gå op i en højere enhed, så de nye forhold i kombination med den kommende trafiksikkerhedsplan kan få nedbragt hastighed og uheldsrisiko i vores landsby.

Her er en liste over de projekter, som er omfattet af byforskønnelsesplanerne:

Byforskønnelse, Kirke Saaby 2005
Prioriteret liste over hovedopgaver:

A)      Kirkens P-Plads og tilstødende arealer (Fynsvej) renoveres.
-       Indkørsel flyttes 10-15 meter mod nord
-       Jordvold fjernes 2-5 meter mod øst
-       Lavt stengærde etableres fra nuv- indkørsel til nuværende indgangssti.
-       Gangsti langs Fynsvej forlænges frem til fodgænderfelt v skole. Samtidig etableres nye steler langs det nye stengærde og de     øvrige på Fynsvej renoveres og males hvide.

-       1-2 elmaster fjernes – kabler lægges i jord
-       Overflødige skiltning fjernes (Torkilstrup, Vester Såby, Hvalsø)
-       Buskads ved kirkens sydmur og ved Kirkehavegård fjernes.
-       Containere til glas og papir rykkes ind i indhak.
-       Der etableres skråparkeringer i sydlig del af pladsen
B)      Gadekæret forsynes med el til springvang, skøjtelys, fest og vedligehold, og asfalt fjer-nes og erstattes af græs.

-       Der etableres strøm i Sprøjtehusene, inklusive et udvendigt stik til vedligeholdelse af gadekæret og til brug for diverse aktiviteter,  samt lys til kæret og el til springvand.

-       Asfaltkile ved Morsøvej SV for Smedien hugges op og der etableres græs, samtidig med at fortorv V for smedie forlænges helt ned         til kærjorden, så der bliver en naturlig forbindelse mellem kirkepladsen og kæret.

C)      Mellem Egevej og  skolen etableres cykelsti og bedre afstribning.
-       Fra Egevej asfalteres med blå farve frem til biblioteket på vestlig side af Bogøvej, så ve-jen indsnævres og dermed     hastighedsdæmpes. Ved skolen laves hvid, ubrudt linje, så parkering langs Bogøvej bliver forbudt (Folk henvises til Kirkens P-  plads).

D)      Der etableres i alt 5 byporte i form af 10 store karakteristiske træer ved byens ind-faldsveje.
E)      Der etableres busskur med landsbypræg ved Brugsen
F)      Flere og bedre affaldsspande i byen

        ”Uden for kategori”:
        Der bør løbende indmeldes til trafiksikkerhedsplanlægningsansvarlige hos kommunen. By-forskønnelsesgruppen vil gerne indgå i    dialog mht. trafiksikkerhed. Foreløbige idéer er:

-       Rundkørsel midt på Egevej ved indkørsel til Bogøvej
-       50 km/t fra Landevejen til og med sydsiden af Fuglevang, og ikke, som i dag, 50, 80, 70, 50, 80 km/t, hvilket er så forvirrende, at     bilisterne kører 80 forbi skolen!!

-       Bedre oversigtsforhold ved krydset Fynsvej/Rømøvej/Omøvej. Bylauet har tidligere pe-get på forbedringsmuligheder

Kommentarer til P-plads-forslaget

 

  1. Containere placeres mellem eksisterende beplantning i rabatten. De vil kunne tømmes uanset om der er fyldt op på p-pladsen. Der ønskes ikke afskærmning omkring.
  2. Cykelstativet bevares på samme sted som hidtil, der laves plads til en cykelindkørsel langs skellet.
  3. Indkørsel til p-pladsen flyttes ca. 10 m mod nord.
  4. Langs parkeringsbåsene mod vest og nord plantes bøg med det formål dels at skærme for synet af  bilerne på pladsen, dels at opfange vildfarne bolde fra børnenes leg.
  5. Mindestenen flyttes (med Kommunalbestyrelsens tilladelse iflg. deklaration) ca. 2 m ind under bøgetræet
  6. Stelerne langs Fynsvej fortsættes hen langs den nye stensætning. Det bør undersøges om der kan opsættes granitsteler m. indhugget refleksring i stedet for nuværende type.
  7. Der opmales til p-pladser mellem eksisterende båse.
  8. Stensætning af marksten. Der sås græs på arealet mellem hækplanterne og vejen, så oversigtsforholdene bedres.
  9. Eksisterende elmaster fjernes, og der opsættes lysstandere af samme type som på p-pladsen i øvrigt. Lamper langs stensætningen flyttes længere ind mod p-pladsen.

 

J. Nicolajsen fra vejafdelingen har oplyst at kommunens folk vil stå for rydning af eksisterende mur og beplantning.

 

Elektrikeren har lovet at kontakte NESA med henblik på at få lagt elkabler i jorden.

 

Vi bør få fjernet udgåede træer mod øst langs p-pladsen og styne resten. Der skal indhentes tilladelse fra Kirkehavegårds ejer.

 

Ifølge en deklaration fra 1977 skal Kommunalbestyrelsen give tilladelse til at flytte mindestenen (ca. 2 m).

 

Der er indhentet følgende overslagspriser:

1. tilbud på stensætning, kampesten sat i cement (usynligt): 2250.- kr. pr. m² ex moms.

2. tilbud på stensætning, kampesten sat traditionelt: 1500.- kr. pr. m² ex moms.

Udvalget vurderer at der skal sættes ca. 60 m².

3. pris på granitsteler 1600 – 2000.- kr. pr. stk.

 

 

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk