Nummer 36
[Op]

 

Nu må medlemmerne komme med meninger

Som besluttet, aftalt og lovet på generalforsamlingen i april indkalder vi nu til en ekstraordinær generalforsamling. På denne skal vi forsøge at fastlægge bylaugets fremtidige virke. Og lad os med det samme slå fast: NEDLÆGGELSE AF LAUGET er ikke på tale.
Siden generalforsamlingen har vi fortsat aktiviteterne (4. maj, grundlovsmøde m.m.) fortsat aktiviteterne for at sikre gadekæret (senest har vi haft et firma til at undersøge hvad der kommer i vandet - resultatet foreligger endnu ikke), vi har fortsat en god dialog med kommunen og deltager fortsat aktivt i de udvalg vi er repræsenteret i (primært Agenda 21-gruppen og gruppen der skal komme med forslag om den nordlige del af kommunens fremtidige udvikling (det såkaldte Frode Laursen udvalg)).
Men en generalforsamling med kun ca. 10 fremmødte husstande og aktiviteter der løbende kræver mere end 3 aktive bestyrelsesmedlemmer, og her tænker vi både på det praktiske med vores aktiviteter grundlovsmøde, sommerfest, juletræ og lignende som vi tænker på vedligeholdelse af gadekæret og deltagelse i dialogen med kommunen - gør at vi må bede alle medlemmer om at give deres besyv med. Hvad skal vi - hvor går vi hen du?
Måske skal vi tænke anderledes. I forvejen har vi uddelegeret f.eks. flagpasningen som Birte Steffensen varetager eksemplarisk. Nu prøver vi også at uddelegere opgaverne med opkrævningen og sommerfesten til flere. Bliver dette bare nogenlunde successer så kan det næste blive at vi på tværs kan lave dage hvor vi vedligeholder gadekær, arrangerer julemarked, diskuterer affaldsplaner osv.
Det er ihvertfald de 3 siddende bylaugsbestyrelsesmedlemmers håb at vi finder de rigtige løsninger. Vi ved at alle der bor i byen gør det fordi de synes det er en god by - lad den fortsætte med at være det.
Sidst vil jeg udover en opfordring til alle om at komme til generalforsamlingen takke Kurt Jepsen for hans initiativ. Kurt har på egen hånd arrangeret en bakketur. Når den er gået godt håber Kurt at kunne fortsætte med sådanne aktivieteter. Næste plan er en tur til Birkegården ved dianalund - initiativ som kun kan støttes. Vi ses d. 4. august (opkrævning) og d. 18. august (sommerfest) og d. 28. august (generalforsamling)

Jan Sylvest
Oldermand

Kære medlemmer!

Som det fremgår af dette blad, har Bylaugsbestyrelsen siden sidste generalforsamling bestået af 3 medlemmer, nemlig Mogens Kragskov, Jan Sylvest og undertegnede.

Der var simpelthen ikke nogen, der var interesserede i, at deltage i bestyrelsesarbejdet. Hvorfor nu det?

En af forklaringerne kunne være, at bylauget af mange bliver betragtet som en ”hyggeforening”, hvor en flok mennesker arrangerer aktiviteter for landsbyen og ellers engagerer sig i alle mulige andre sager, efter lyst og evne. Bestyrelsen virker måske sammenspist og ”selvhævdende” - og måske ser det ud som om vi nyder vores arbejde og helst selv vil bestemme.

Og ja—vi nyder vores arbejde: det er det hele værd, at opleve glade børn og forældre til vores arrangementer, at bevare gode traditioner, afprøve nye ideer og i det hele taget være med til at passe på vores by og udvikle den for fremtidens landsbybeboere.

Men vi hverken kan eller vil gøre det alene!

Bylauget er af navn og gavn først og fremmest en forening, der skal forholde sig til konkrete spørgsmål og problemer i dagligdagen. Med andre ord er bylauget en grundejerforening, der skal varetage medlemmernes interesser i forhold til den kommunale verden. Denne opgave er den vigtigste og dette arbejde kommer før alle de ”hyggelige” aktiviteter som fastelavn, sommerfest, grundlovsdag og julemarked.

I bylauget har vi på trods af småskærmydsler gennem årene haft et tæt og godt samarbejde med kommunen. Derfor, og fordi vi har valgt det, har vi også kunnet bruge kræfterne på at være aktive og synlige i lokalsamfundet, som arrangører af mange og sjove aktiviteter. Nu er vi imidlertid i den situation, at der ikke er folk nok til at bevare dette engagement.

Konsekvensen af dette kan derfor blive, at vi i bestyrelsen fremover kun fungerer som sparingspartner for kommunen og ikke får tid til alt det sjove og hyggelige. Det synes jeg er en skam.

At sidde i bylaugsbestyrelsen er ikke bare sur administration, møder og regnskab, men også en chance for at styrke udviklingen af vores landsby og for at komme i dialog med en masse interessante mennesker. Hvis bestyrelsen fremover skal være en god ”arbejdsplads” med ressourcer til at bevare Kirke Saaby som et hyggeligt område, skal vi altså være nogle flere til at løfte læsset. Vi ved, at det som medlemmerne sætter mest pris på netop er vores mange aktiviteter. Og vi ved, at vi bliver hørt i den kommunale planlægning. Hvis vi skal bevare vores indflydelse og vores hyggelige atmosfære, kræver det, at I møder op til generalforsamlingen og at der kommer kandidater til bestyrelsen. For vi er ikke os selv nok.

Mikkel Bruun, bylaugsbestyrelsesmedlem

4. AUGUST KAN DU BETALE DIT KONTINGENT!!!!

En af de opgaver der virkelig kræver tid og kraft fra bylaugsbestyrelsens medlemmer er den årlige opkrævning af kontingent. Vi mener at den personlige kontakt er meget vigtig. Derfor foregår opkrævningen ved at alle bliver opsøgt af et medlem. Det tager tid når der er 120 husstande. På generalforsamlingen kom der forslag om at inddrage flere i dette arbejde og det forsøger vi så i år.

LØRDAG D: 4. AUGUST GÅR VI RUNDT OG INDSAMLER KONTINGENT. DEM DER VIL GIVE EN HÅND MED ER VELKOMNE PÅ GADEKÆRET KL. 10. HER UDLEVERES MEDLEMSKORT SAMT VEJLEDNING.

Og til alle andre skal vi sige—tag godt imod indsamlerne. Betalk dit kontingent (100 kr. pr. husstand 50,- kr. for pensionister).

Samtidig med opkrævningen uddeles et spørgeskema med ganske få spørgsmål om bylaugets virke. Udfyld det og aflever det i den opsatte kasse i Brugsen inden generalforsamlingen.

BIBLIOTEKET

Som man måske har læst i lokalaviserne og oplevet ved selvsyn fjernede man for noget tid siden fredagsåbningen på biblioteket. Efter en lang periode med møder mellem biblioteksvæsnet, bylauget, brugerne og kommunen er det endt med at biblioteket fra august holder åbent den første lørdag hver måned. Det er helt sikkert bedre end det har været det sidste halve år, men desværre ikke så godt som man kunne ønske.

Men husk at biblioteket nu har lørdagsåbent 1 gang om måneden—bevar vores bibliotek—brug det.

ANNONCE:

D. 18. August 2001 er der sommerfest i Kirke Saaby. Der søges herved om alle de hjælpere der kan skaffes. Der skal laves boder, sættes pavillioner, borde og stole op.

Har du tid og lyst så mød op ved gadekæret 18/8-01 kl. 11.

Betaling: Glæden ved at hjælpe samt 1 vand eller øl.

INDKALDELSE TIL

EKSTRAORDINÆR

GENERALFORSAMLING

Under henvisning til bylaugets love indkaldes der til generalforsamling

TIRSDAG D. 28. AUGUST 2001

KL. 19:30

SAABY FORSAMLINGSHUS

Alle medlemmer af bylauget har ret til at deltage med tale– og stemmeret. Nye beboere kan blive medlem på aftenen.

DAGSORDEN:

Valg af ordstyrer—referent

Forelæggelse af ”midtvejsregnskab”

Bylaugets fremtid og fremtidige virke

Forelæggelse af bylaugets virke, hvilke ”faste” ting er vores arbejdsområder. Indlæg fra de nuværende bestyrelsesmedlemmers oplevelse af arbejdet. Herefter fri debat—hvad skal vi med bylauget, hvad ønsker vi, hvad ønsker vi ikke o.s.v.

4) Valg til bestyrelsen og evt. nedsættelse af aktivitetsud valg, bladudvalg, webudvalg m.m.

Eventuelt

Der vil være gratis kaffe/te. Øl og vand kan købes

VI SES

BYLAUGSBESTYRELSEN

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk