Svin og gylle
[Op]

 

Saabysiden
Op

Her kan du se noget af det materiale der findes i sagen vedrørende udvidelse af svineproduktionen i Kirke Saaby 2003-2004:

bulletKlage til naturklagenævnet (februar 2004)
bulletStatus på Præstholm - indlæg fra Morten Jensen
bulletGrundejerforeningernes hustandsomdelte brev (14-12-03)
bulletBorgmester Virginia Holst læserbrev i Dagbladet 12-12-03 og oldermand Mikkel Bruuns svar af d. 14-12-03

Klage til naturklagenævnet over afgørelse vedr. etablering af svinebedrift på Præstholm, Nellikevej 40, 4060 Kirke Saaby, Hvalsø Kommune, uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet.

I forlængelse af afgørelse fra Hovedstadens Udviklingsråd, HUR, skal vi hermed klage over at der ikke foretages en særlig VVM-redegørelse. Det begrunder vi i følgende:

Bedriften planlægges lagt i bevaringsværdigt kulturmiljø

Bedriften planlægges lagt i område med særlige drikkevandsinteresser

Bedriften vil berøre og genere mange personer

Ad 1) Den planlagte bedrift vil skæmme et historisk og kulturelt vigtigt landskab mellem to landsbyer i det åbne land. Dette påpeger HUR selv i brev af 21. august (bilag 1). Hvalsø Kommune er en grøn kommune, der har været med i opløbet i Nationalparks-tankerne. Flere og større svinebedrifter passer dårligt ind her. Æstetisk, historisk, kulturelt (og sandsynligvis også arkæologisk og geologisk) er placeringen af den planlagte bedrift uheldig. Ifølge §3, stk 2 og 3 i bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (Planloven) skal den miljømæssige sårbarhed for geografiske områder tages i betragtning, når vigtige landskaber berøres af projekter som dette (§ 3, stk 2, i.). Vi mener, at vores landskabsmiljø er truet og protesterer på den baggrund kraftigt mod etablering af en stor, skæmmende svinebedrift.

Ad 2) Vores drikkevand er i fare for at blive forurenet. Den planlagte bedrift ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, jf. bilag 1, hvor HUR udtaler dette. I bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning fastslås det, at for anlæg, der på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, gælder samme regler, som for anlæg, hvis forslag til regionplanretningslinier automatisk skal ledsages af en redegørelse der indeholder en særlig vurdering af anlæggets virkning på miljøet (§ 3, stk 1 og 2). Det betyder, at en bedrift som denne med en størrelse (226 dyreenheder, 4700 kvm stald, 4000 kubikmeter gylletank), en art (kvælstofudledende, forsurende, hormonbelastende, tungmetalforurenende) og en placering (tæt ved drikkevandsinteresser for nærtliggende boligområder) må siges at være kvalificeret til en ekstra undersøgelse. Vi er urolige for vores grundvand og frygter for mere udledning af gylle i dets nærhed.

Ad 3) Et stort antal mennesker bliver negativt påvirket af den planlagte bedrift. I bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning opfordres der til at vurdere potentielle væsentlige virkninger af projekter i relation til kriterierne forurening og gener og det naturlige miljøs bærevne. Påvirker projektet altså det naturlige miljø eller generer i et større omfang, falder projektet ind under § 1, der som bekendt kræver særlig VVM. I tilfældet med den planlagte bedrift, Nellikevej 40, er der ingen tvivl om, at såvel det geografiske område (se pkt 1 og 2) samt de omkringboende personer i de to landsbyer vil blive påvirket betydeligt. Det naturlige miljø i og omkring Vester Saaby og Kirke Saaby er ikke svinebedrifter i den ansøgte størrelsesorden, hverken rent historisk, æstetisk eller på andre måder. Tværtimod vil etablering af den planlagte bedrift påvirke nærmiljøets bæreevne negativt (det vil blive grimt og forurenet) og flere tusinde mennesker vil blive generet af lugtgener fra bedriften. Huspriser vil falde, trafikken stige og ressourcestærke familier fraflytte byerne og sandsynligvis kommunen. Omfanget af gener er ikke på forhånd måleligt, men over 500 husstande har skrevet under på protestskrivelse mod den planlagte bedrift. Vi føler, at den planlagte bedrift vil påvirke og genere både miljøet generelt og os naboer. Mange bliver generet på bekostning af en enkelt landmand. Vi ønsker de mange naboers bekymring analyseret vha en særlig VVM redegørelse, før tilladelse til bygning af denne bedrift gives.

Pbv.

Mikkel Bruun
Oldermand

Status på Præstholm

Af Morten Jensen
Nellikevej 40

Miljøgodkendelsen af mit stald projekt er nu i offentlig høring og HUR har i
deres afgørelse besluttet, at der ikke er behov for at der udarbejdes en VVM
redegørelse. Afgørelsen kan læses på
http://www.hur.dk/plan/svinebedrift_praestholm. Jeg venter fortsat på
kommunes afgørelse vedr. landzone-tilladelsen. Jeg håber naturligvis at man
fra kommunes side siger ja til den placering af stalden, som jeg har
foreslået og hvis kommunen siger nej, ser jeg frem til forhandlinger om en
alternativ placering på ejendommen, så alle kan være tilfredse med
beliggenheden af projektet.

www.kirke-saaby.dk er vist en liste over de tilladelser til etablering og
udvidelser, der er søgt i Hvalsø kommune. Under listen er et regnestykke,
der fortæller at den animalske produktion vil stige med 112%, hvis der gives
tilladelse til alle ansøgningerne. Denne udregning er ca. 560% forkert. Der
er i dag omkring 1750 dyreenheder i Hvalsø kommune og tæller man alle 3
ansøgninger sammen, vil dette tal stige til 2100 DE. svarende til en
udvidelse på 20%.

Det er min forventning at mit projekt også skal "efterses" af
naturklagenævnet, for at sikre at HUR har gjort deres arbejde korrekt. Denne
endelige godkendelse vil komme i løbet af 6 til 8 mdr. således at byggeriet
kan starte i efteråret og produktionen i starten 2005.

Med venlig hilsen:

Morten på Præstholm.
 

Hvordan går det med antallet af svin i området om Kirke Såby

Indsamling af underskrifter

Som i sikkert kan huske, etablerede vi en indsamling af underskrifter, mod Morten Jensens(eller hvem der nu ejer denne ejendom!?!) opførelse af en svinefabrik på ejendommen Nellikevej 40 her i Kirke Såby.

Her fik vi indsamlet underskrifter fra ikke færre end 450 husstande, som må dække mindst 1000 beboere, fra grundejerforeningerne Gl. Såby, Skovåsen, Lyngkærgård & Fuglevang. Vores erfaring var at meget tæt ved 100% af dem vi traf hjemme, ønskede at underskrive vores protest.

Siden indsamlingen af disse underskrifter har Granhaven og Christiansminde tilsluttet sig til kampen mod svinefabrikken/-erne. Her har vi dog ikke haft en underskriftsindsamling.

Vi er vel et sted i nærheden af 1.500 personer som ikke ønsker disse svinefabrikker - og ud af en samlet mængde beboere i kommunen på ca. 7.700(altså svarende til 19,5%), kan enhver fornuftig komunalpolitikker ikke sidde disse protester overhørig.

Voldsom udvidelse af produktionen

Der har været megen omtale om den nye vandmiljøplan III og de deraf følgende "hamstringer" af tilladelser til svinedrift forud for en etablering af denne, og derfor har vi også kigget lidt på hvad det kommer til at betyde for vores nærområde.

Der er i 2002 & 2003 indløbet forespørgsel om udvidelse/ændringer på i alt 6 ejendomme i vores lokalområde. Disse er følgende:

Åsen 5, udvidelse

Landevejen 88, udvidelse

Åkandevej 12, udvidelse

Acacievej 13A, modernisering og dispensation for afstand til naboer

Nellikevej 40, nyopførelse

Landevej 98, modernisering og dispensation for afstand til naboer(ligger ved skovbørnehave)

Disse forespørgsler betyder en udvidelse af svineproduktionen fra 412 dyreenheder(DE) til 875 dyreenheder, altså en udvidelse på 112%.

Opgørelsen af mængden af svin i DE gør det muligt at summere alle svin i området, uanset om der er tale om slagtesvin, smågrise eller søer. 1 DE svarer til 4,3 årsso, 175 smågrise fra 7,2-30 kg eller 36 slagtesvin fra 30-100 kg (BEK nr. 604 af 15/07/2002).

Hvad sker der når landmanden søger om ny svinefabrik eller udvidelse af bestående.

Først og fremmest opererer svinefarmerne med en undtagelsesparagraf i planloven, nærmere bestemt § 36, stk. 1, tredje pkt: Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift (undtages forkrav om tilladelse fra kommunalbestyrelsen som nævnt i § 35).

Det betyder, at hvis Jordbrugskommsionen vurderer, at en svinefarm er nødvendig for gårdens overlevelse, så kan kommunalbestyrelsen ikke gribe ind. Og det gør Jordbrugskommisionen så lige uden videre. Argument: Der er jord nok at udsprede gylle på. Altså en pro-forma tilladelse, der intet har med en stakkels bondes overlevelse at gøre. Dette mistænker vi at være gængs praksis, og et loophole, svinefarmerne bruger (det fremgår også af svinefarmerens ansøgning, at han har nærlæst paragrafferne).


Sagsbehandleren i Hvalsø Kommune, Erik Lysebjerg, konkluderer på denne baggrund, at undtagelsesparagraffen (som sædvanlig?) fritager kommunal bestyrelsen for ethvert ansvar/indflydelse, og koncentrerer sig nu om at leve op til landzoneadministrationslovgivningen, der kort sagt handler om hvor på
arealet, bygningerne må opføres. Meget, meget vigtigt, åbenbart!!. Nu kan politikerne så roligt påstå, at de kun har lov til at udtale sig om hvor driftbygningerne skal opføres, og ikke om de overhovedet skal opføres. Og det gør de så - fra Borgmester til Social- og Miljøudvalgsformand. (Virgina Holst & Jens-Kristian Jacobsen). www.hvalsoe.dk

I Morten Jensens sag, spørger sagsbehandleren så HUR om de har bemærkninger til at den pågældende landmand bygger lidt væk fra eksisterende bygninger. Dertil svarer HUR meget lakonisk at de har modtaget ansøgning om VVM-screening den 27. juni – fra hvem vides ikke. Til gengæld påpeger HUR at det ansøgte ligger indenfor bevaringsværdigt kulturmiljø samt område med særlige drikkevandsinteresser.
Noget som også formanden for det lokale afdeling af DN, Tove Binzer, har påpeget kraftigt.

HUR har så tilsyneladende sendt aben videre til Roskilde Amt, som nu skal udarbejde en VVM-Vurdering, da det "ansøgte er en anlægstype, der kan medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne".

Endelig foreligger i vores materiale en yderst mangelfuld og partisk opsumering af sagen v/Teknik- og Miljøforvaltninger, hvor de indstiller (til Social- og Miljøudvalget, formoder vi) at "der meddeles tillladelse til det ansøgte, samtidig med, at opmærksomheden henledes på vilkår indeholdt i vvm-redegørelsen fra HUR".

Der har i parentes bemærket ikke forekommet nogen "VVM-redegørelse", hverken fra HUR eller amtet.

Forvaltningen indstiller altså ansøgningen til godkendelse, på trods af en (forhåbentlig) igangværende VVM-undersøgelse fra Roskilde Amt, på trods af indsigelser fra mere end 1000 naboer, Danmarks Naturfredningsforening og 6 omkringliggende grundejerforeninger (tre sidstnævnte nævnes ikke i
sagsbehandlerens opsumering).  Ingen stiller spørgsmålstegn ved smuthulsparagraffen - det ser tværtimod ud til, at det er helt normal praksis, og at politikerne lukker øjnene for svinemafiaens metoder.

Hvad har vi gjort indtil nu.

Vi har søgt aktindsigt primært i sagen om Nellikevej 40, men tager nu de andre med, med henblik på at kontrollere om alle formalia bliver overholdt og om der kunne være punkter hvor vi vil kunne stoppe denne kollosale udvidelse. Der følges løbende op på denne aktindsigt.

Vi har skrevet læserbreve i Dagbladet og i Midtsjællands Folkeblad, med henblik på at gøre den omkringliggende verden og især vores politikkere opmærksom på denne modstand mod svinefabrikkerne. Herunder også spurgt til hvad politikkernes holdning til denne problematik er, og her har vi fået positive tilkendegivelser fra S og SL. De konservative og Venstre har indtil videre valgt at overhøre denne forespørgsel.

Vi har desuden været i kontakt med Politikken, som i forvejen dækker situationen omkring "hamstring" af tilladelser til svineproduktion.

Vi har fået Ritt Bjerregaard til at "ruske" lidt op i sagen.

Hvor er vi på nuværende tidspunkt.

Situationen er at ved mødet i Social- og miljø udvalget den 4. november skrives der at der på ingen af de af den ansøgte ændringer er færdigbehandlet. Stort set alle sager ligger stand-by pga. pga. forskellige formalia der mangler.

Hvad kan vi sammen gøre for at stoppe eskaleringen af svin i vores område

Vi vil fortsat gøre alt for at vores sag bliver så synlig som muligt, via de medier der ønsker at dække en sag som denne.

Vi vil sikre os at Danmarks Naturfredningsforening vil gennemgå sagen minutiøst.

Vi skal sikre os, at vores lokal politikere ved at vi ikke ønsker disse svinefabrikker. Det gør vi ved at vi alle giver vores mening tilkende – husk også at tale med venner og bekendte om denne sag.

Vi kunne lave forskellige happenings som kunne synliggøre vores modstand, eks.

-en demonstration ved kommunen

-vi kunne alle sætte vores huse til salg

-etc.

Ønsker vores lokalpolitikere at give disse tilladelser, så er det vigtig at vi får sendt en klage til naturklagenævnte.

Husk at, fakta er, at andre steder i Danmark, er der set fald i huspriserne på op til 24%, i forbindelse med øget koncentration af svineproduktion. Kilden er foreningen af gylleramte, som har en hjemmeside på adressen www.gylleramt.dk, som giver mange nyttige informationer.

Venlig hilsen Din grundejerforening

Læs Borgmester Virginia Holst Læserbrev i Dagbladet d. 12-12-03: http://www.dagbladetonline.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20031212/LN_HVALSOE/112120096/3000/LOKALE_NYHEDER

Her er Mikkel Bruuns svar d. 14-12-03:

Kære Virginia Holst

I Amerika har de en talemåde: "You are barking up the wrong tree" . Frit oversat betyder det, at man prøver at finde noget, men kigger det forkerte sted, ligesom hunden, der gøer ad et træ, hvor katten ikke er. Mere kontant: Du har valgt den forkerte at krydse klinger med!

Du gør i et indlæg i Dagbladet den 12. ds. forsøgsvis rede for din indstilling til svinefabrikker (som jeg fremover foreslår vi kalder dem) og den medfølgende aroma, de påfører vores nærmiljø. At du slår mig i hartkorn med Ritt Bjerregaard er én ting, men at du samtidig drager konklusioner på baggrund af fortænkte scenarier ("hvis Mikkel Bruun havde været Oldermand i Kr. Saaby i 60’erne…") er direkte pinligt og forstemmende for min demokratiopfattelse. Du skal overhovedet ikke tage hverken vores bibliotek eller mine børns folkeskole som gidsel i denne sag. Som folkevalgt borgmester bør du holde dig for god til personangreb og mudderkastning á la disse, og jeg forventer en undskyldning i et snarligt offentliggjort dementi. Hvis og hvis.

Når det er sagt, vil jeg gerne pointere, at jeg fra første færd i denne sag om den mulige etablering af svinefabrikken mellem "vores" to landsbyer har handlet fair og uden hverken personlig interesse eller anstøg til personforfølgelse. Kan du sige det samme? I det brev, som jeg uddelte til Bylaugets medlemmer den 30. september ds. skrev jeg følgende "Vi vil i bestyrelsen gerne understrege, at vi ikke er ude på at gøre sagen personlig i forhold til Hr. Morten Jensen, som udfra vedlagte avisartikel virker som en fornuftig mand. Derimod er vi absolut ikke interesserede i yderligere lugtgener fra gylle, da vi mener vi har nok af dette i byen i forvejen."

Som det er dig bekendt skrev stort set alle indbyggere i Kirke Saaby, og efterfølgende en stor del af Vester Saabys borgere under på en underskriftindsamling mod svinefabrikken. Jeg gav dig selv underskrifterne i hånden på vort møde den 9. oktober. Som Oldermand tager jeg en sådan massiv meningstilkendegivelse fra mine medborgere meget alvorligt. Gør du som borgmester det samme? Eller hypper du dine egne og egnes kartofler skråstreg svinefabrikker?

Jeg kan ærlig talt ikke bruge dine og din mands romantiserede lokalhistoriske erindringer til særligt meget. Det aktuelle problem, som handler om lugtgener, suspekt kammerateri og udtalt negligering af vælgernes mening, er langt mere vigtigt. Jeg foreslår derfor, at vi nedlægger håndvåbene og går over til en saglig og frugtbar debat om vores kommunes holdning til svinefabrikker, drikkevandsinteresser og bevaringsværdigt kulturmiljø. Jeg garanterer at såvel Kirke Saaby Bylaug, som de øvrige grundejerforeninger i vores område er rede til at indlede en konstruktiv dialog, som kan sikre et godt naboskab, et godt miljø og en god gris på gaflen til julebordet.

PS: Jeg kunne skrive meget mere om værdiforringelser af husstande, faldende skatteindtægter, dårlig kommunikation, manglende omstillingsparathed, selektive lugtesanser, sårligt overblik, misforstået agregal historik, gradbøjet jura, mangelfuld administration og nepotisme, men sådan er jeg trods alt ikke.

Med venlig hilsen

Mikkel Bruun

Oldermand

Kirke Saaby Bylaug.

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk