Salg af erhvervsareal
[Op]

 

Saabysiden
Op

I forbindelse med den meget snak der har været af et eventuelt salg i Kirke Saaby af et erhvervsareal til transportfirmaet Frode Laursen, har bylauget sendt nedenstående åbne brev til kommunalbestyrelsen:

Vedr. Erhvervsområde i Kirke Saaby

Efter at have deltaget som "observatører" i to møder omkring benyttelsen af erhvervsområdet ved landevejen i Kirke Saaby føler bylauget behov for at tilkendegive sin opfattelse.

1) Bylauget vil gerne tilkendegive at vi ikke er modstandere af at området er udlagt til erhverv. Vi har I flere år talt for at der blev erhvervsvirksomhed i området og har på samme vis som kommunen været kede af at der ikke har været købere til området.

2) Vi beklager den polemik der er kommet omkring kommunens ønske om at sælge til transportfirmaet Frode Laursen. Vi føler at "problemerne" i denne sag skyldes en meget dårlig sagsbehandling og sagsvaretagelse fra kommunens side. I sammenligning med tanksagen i det indre Kirke Saaby går mange af diskussionerne nu på kommunens sagsbehandling og ikke på sagens indhold. Selvfølgelig er der reelle problemer/spørgsmål i denne sag, der er Torkildstrupkrydset, støj/24 timers lys med videre. Men disse emner er det næsten umuligt at tale om fordi det nu meget handler om kommunens behandling af sagen.

På baggrund af ovenstående vil bylauget gerne opfordre kommunen til - uanset hvad der er besluttet eller ej - at afholde et møde med formændene/kvinder for Christiansminde grundejerforening, Kirke-Saaby Bylaug, Vester Saaby bylaug, Torkildstrup Bylaug samt talsmænd/kvinder fra landevejen og Acasievej.

Vort håb er at et sådant møde kan afklare hvilke reelle problemer der er og bør undersøges og hvem der konkret har problemerne.

3) Bylauget er sammen med skolen og idrætsforeningen igang med et projekt der blandt andet skal knytte idrætsforeningen (hallen) tættere sammen med byen. I denne forbindelse er det vigtigt at få afklaret hvad de kommende jordønsker til erhvervsområdet er. Derfor skal vi foreslå at kommunen ud over ovenstående møde tager en drøftelse med styregruppen for projektet ved skolen - henvendelse kan foretages til formanden for udvalget Ingolf Wilstrup.

Til sidst skal vi opfordre kommunen til at overveje sin sagsbehandlingsstrategi/metode. Bylauget har gennem den seneste årrække oplevet en del diskussioner der er kørt på et til dels usagligt plan, næsten udelukkende på grund af kommunens manglende inddragelse af de berørte borgere - vi kan nævne børnehaven ved Fuglevang, Munkevængetudstykkelsen, Bibliotekslukningstruslen, benzintanksagen.

Vi har i denne sag om erhvervsområdet hørt at man ikke kunne informere før end man gjorde. Det mener vi ikke er rigtigt. Flere politikere nævnte sagen allerede for 3-4 måneder siden. Jeg har hørt om projektet fra sågar borgmesteren for lang tid siden. Selvfølgelig er aftalen ikke på plads - men man kunne dog godt have snakket med de berørte og fortalt dem hvad det måske kunne ende med.

Sidst skal vi spørge:

1) Hvad vil kommunen gøre for at sikre Torkildstrupkrydset, tunnel, gangbro lyskryds eller lignende.

2) Hvad vil kommunen gøre for at forhindre trafik med store lastbiler på Acasievej og Kirke Saaby Landsby i fremtiden.

3) Vil kommunen medvirke til at få Acasievej lukket for lastbiler.

4) Vil naboerne til erhvervsområdet og f.eks. projektgruppen der arbejder med resten af jorden blive inddraget når kommunen skal tage stilling til byggeplanerne fra Frode Laursen.

5) Vil kommunens politikere indgå i en snak om hvordan borgerne fremover inddrages i større sager - og hvis ja, hvornår og hvordan.

Med venlig hilsen

Jan Sylvest
Oldermand

Meget ondt skal man i gennem før der sker noget godt (citat fra ukendt)

Efter over et års tov-trækkeri mellem specielt kommunen og nogle ihærdige klagere er sagen om erhvervsområdet ved landevejen i Kirke Saaby - nok ikke faldet på plads - men ihvertfald parkeret.

På et møde d. 18-12-00 mellem 4 politikere fra Social- og Milgøudvalget (Karen Højte, Poul Christensen, Jens Kristian Jakobsen og Virginia Holst) samt repræsentanter fra grundejerforeninger, bylaug og de klagende naboer nåedes et positivt resultat.

På mødet erkendte alle parter at man skulle have snakket bedre sammen langt tidligere. Efter en kort debat foreslog politikerne (mere eller mindre i enighed) at man nu tog noget nyt arbejdstøj på. Specielt var det formanden for Fuglevangs grundejerforening, Steen Svendsen, der slog på at alle nu skulle glemme hvad der kunne have været gjort anderledes og i stedet se på hvad vi gør konstruktivt fremover - der tydeligvis gjorde indtryk på politikerne.

Fra politisk side blev det foreslået at man gjorde som man tidligere har gjort i Hvalsø midtby, nemlig nedsatte en styre/arbejdsgruppe der sammen skulle foreslå hvad der skal ske.

Alle tilstedeværende støttede dette forslag. Enden blev at der nu i starten af januar 2001 afholdes et møde med 1 fra hver grundejerforening/bylaug i området. De klagende naboer der ikke ellers hører til en forening betragtes her som en forening. 

Denne gruppe fastlægger sit arbejde, den kommende "besætning" samt en tidsplan. Formålet er i første omgang (inden for ca. 2-3 måneder) at foreslå hvorledes man får solgt/brugt erhvervsarealet ved landevejen til alles tilfredshed. Herefter er det hensigten at gruppen kan arbejde videre med at støtte politikerne i beslutningerne om hvad der i øvrigt skal ske i kommunens nordlige del.

Så hvis alle os beboere i området lever op til vores ansvar så ender denne sag der har pint os alle - såvel politikere som borgere - med at bringe noget rigtig godt frem - nemlig noget der ligner nærdemokrati. Men til os selv som borgere i området må vi også erkende at der nu ligger et stort ansvar - for uden vores reelle og realistiske deltagen så kan vi ikke forvente at politikerne retter sig efter vores ønsker.

Så til hinanden kan vi kun sige - god og konstruktiv arbejdslyst.

Har du bemærkninger eller kommentarer så skriv en mail til kirke-saaby@kirke-saaby.dk